Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 21 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Osiedle Kościuszki, Okrzei, Jeziorna
  

Uchwała Nr XXVIII/190/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VII/55/07 z dnia 18 września 2007 r. Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej

uchwala się co następuje:
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej, zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ośno Lubuskie uchwalonego uchwałą Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15.09.2009 r. – wg załączonego w rysunku planu wyrysu.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

USTALENIA OGÓLNE PLANU
§2    
1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny usług rekreacji i wypoczynku oraz obsługi turystyki – oznaczone symbolem US,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – oznaczone symbolem MN1,
3) tereny planowanych poszerzeń istniejących funkcji mieszkaniowych – oznaczone symbolem MN2,
4) teren stacji transformatorowej – oznaczony symbolem E,
5) tereny zieleni parkowej – oznaczone symbolem ZP1,
6) teren skweru – oznaczony symbolem ZP2,
7) tereny istniejącego wodociągu w pasie zieleni niskiej – oznaczony symbolem ZP3,
8) teren lokalnej drogi publicznej – oznaczony symbolem KDL,
9) tereny dojazdowych dróg publicznych – oznaczone symbolem KDD,
10) tereny parkingów – oznaczone symbolem K1,
11) tereny poszerzeń istniejących dróg publicznych – oznaczone symbolem K2,
12) korytarze techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV,
13) zieleń izolacyjna w obrębie terenów US.
2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację obiektów kubaturowych; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5 m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku,
3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą realizację obiektów kubaturowych z dopuszczeniem tolerancji 1,5 m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku,
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem a ponadto numerem porządkowym, ułatwiającym jego identyfikację,
6) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziaływanie komunikacji) poza terenem, do którego prowadzący usługi posiada tytuł prawny,
7) korytarzu technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć pas terenu, którego osią podłużną jest rzut poziomy danej linii, a wymiarem poprzecznym jest szerokość określona w rysunku planu; w obrębie, którego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
8) zasadach kształtowania zabudowy – należy przez to rozumieć zalecaną formę (kształt) zabudowy, jej usytuowanie w obrębie terenów MN1, określone graficznie w rysunku planu linią przerywaną,
9) dachach wysokich – należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane, z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości dachu,
10) parcelacji – należy przez to rozumieć podział terenów na działki budowlane,
11) drogach publicznych – należy przez to rozumieć drogi kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, z których może korzystać każdy, a których realizacja i utrzymanie należą do zadań własnych gminy,
12) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg publicznych, o szerokości w liniach rozgraniczenia nie mniejszej niż 8,0 m oraz jezdni nie mniejszej niż 4,0 m, których budowa, zarządzanie i oznakowanie należy do właściciela lub zarządcy terenu,
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i przeznaczenia,
3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
4) podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem,
5) wielkości wymiarowe,
6) zieleń izolacyjna,
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.
Ustala się:
1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu,
2) obowiązek:
a) każdorazowego zawiadamiania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,
b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza Miasta i Gminy Ośno Lubuskie o przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem, po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
c) respektowania uwarunkowań wynikających z położenia obszaru objętego planem w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazowej „K” określonych w §3 ust. 1 i 2, a dotyczących głównie tradycyjnego sposobu krycia połaci dachowych z wykorzystaniem dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym; zakazu wygradzania nieruchomości betonowymi, powtarzalnymi ogrodzeniami oraz zakazu stosowania blachy lub paneli PCV jako okładziny elewacji budynków,
d) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenów US z terenami o funkcjach mieszkaniowych – według oznaczenia graficznego w rysunku planu oraz ustaleń zawartych w §3 ust. 1 pkt 4f,
3) zasadę parcelacji terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz usług rekreacji, wypoczynku i obsługi turystyki przedstawioną w rysunku planu w formie zalecanego podziału wewnętrznego tych terenów z jednoczesnym określeniem proponowanego przebiegu drogi wewnętrznej w odniesieniu do terenu 2US,
4) obowiązujące linie zabudowy w pierzejach drogi 17KDL w celu uzyskania konsekwentnego przestrzennie układu zabudowy, w obrębie terenów MN1 do niej przylegających,
5) zakaz:
a) lokalizacji w obszarze objętym planem wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) lokalizacji ogrodzeń wzdłuż granic terenów ZP1, ZP2 i ZP3 od strony przestrzeni publicznych,
c) stosowania ogrodzeń – betonowych lub żelbetowych, a także wyższych niż 1,5 m,
d) lokalizacji budynków mieszkalnych w obrębie korytarza technicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV przebiegającej na krawędzi wschodniej terenu 3MN1, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 5e,
6) przynależność terenów oznaczonych symbolami MN1, MN2 oraz US odpowiednio do grupy terenów pod zabudowę mieszkaniową i na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w myśl wymogów zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska dotyczących ochrony przed hałasem,
5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze ani przestrzenie narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziemnych.
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.  
1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału nieruchomości, z wyłączeniem pkt. 2,
2) ustala się zakaz podziału terenów o symbolach ZP1, ZP2, ZP3,  KDL, KDD i E.
7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania  terenów. 
Ustala się możliwość utrzymania dotychczasowego lub wprowadzenia innego, nie kolidującego z docelowym przeznaczeniem terenów, sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów, jako ich tymczasowego zagospodarowania  do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu przewidzianych do etapowej realizacji.


8. Ustalenia w zakresie komunikacji.
Ustala się:
1) obsługę  komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:
a) układ dróg w klasie lokalnej – oznaczonych symbolem KDL oraz w klasie dojazdowej – oznaczonych symbolem KDD powiązanych z istniejącymi ulicami: Okrzei, Jeziorna, Północna i Kościuszki,
b) postulowany przebieg drogi wewnętrznej w obrębie terenu 2US – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu, w przypadku parcelacji tego terenu wg zasad określonych w rysunku planu,
c) poszerzenie istniejących dróg publicznych:
• ul. Kościuszki – o teren 25K2,
• drogi gruntowej od strony jeziora – o teren 24K2,
2) szerokość dróg w liniach rozgraniczenia:
a) KDL – 12,0 m,
b) KDD – 10,0 m,
3) lokalizację parkingów na samochody osobowe w obrębie terenów K1,
4) możliwość wykorzystania terenów ZP3 jako ciągów pieszo – rowerowych,
5) obowiązek:
a) zapewnienia lokalizacji w obrębie każdej z działek w terenach MN1 co najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym jednego zlokalizowanego w garażu,
b) zapewnienia w obrębie terenów US przewidywanej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe, z zastosowaniem wskaźnika:
• 1 miejsce na 1 pokój letniskowy,
• 1 miejsce na każde 15,0 m2 powierzchni usługowej,
c) stosowania na skrzyżowaniach planowanych dróg, narożnych ścięć linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, o wymiarach 5,0 x 5,0 m,
9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
Ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego ogólnomiejskiego systemu wodociągowego na warunkach jego zarządcy,
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do istniejącego ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,
3) odprowadzanie wód deszczowych – do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na warunkach zarządcy tego systemu,
4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego systemu gazyfikacji przewodowej na warunkach zarządcy tego systemu,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 600 kW) – z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Postiw S - 5310 oraz planowanej w terenie 11E dodatkowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV – na warunkach zarządcy tego systemu,
6) zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych, lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej lub gazu,
7) obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej,
8) gospodarkę odpadami komunalnymi – w ramach miejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu,
9) możliwość sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej głównie w obrębie terenów komunikacji oraz terenów zielonych.

 

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
§3
1. Tereny 1US i 2US – tereny usług rekreacji, wypoczynku oraz obsługi turystyki
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) zasadę zalecanej parcelacji terenów na działki o powierzchni ok. 2500 m2, o której mowa w §2 ust. 4 pkt 3 – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu, z dopuszczeniem zmian tej parcelacji w dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych,
3) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu,
4) obowiązek:
a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego o układzie dwupołaciowym lub wielopołaciowym i nachyleniach głównych połaci od 30o do 45o krytego dachówką ceramiczną lub cementową,
b) zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni,
c) zapewnienia w obrębie obu terenów przewidywanej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe – wg zasad określonych w §2 ust. 8 pkt 5b,
d) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych wydzielonych parcel w wymiarze do 40%,
e) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 15% powierzchni poszczególnych terenów,
f) wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic obu terenów z terenami o funkcji mieszkaniowej, w formie zwartego szpaleru z wykorzystaniem gatunków zimozielonych o wysokości min. 2,0 m i szerokości min 0,5 m,
5) dopuszczenie możliwości:
a) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni łącznej danej połaci nie przekraczającej 25% powierzchni tej połaci,
b) łączenia działek,
6) zakaz:
a) stosowania ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, a także wyższych aniżeli 1,5 m,
b) stosowania w wykończeniach elewacji budynków blachy lub paneli PCV,
7) dojazdy do poszczególnych terenów – z przyległych dróg publicznych,
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg ustaleń zawartych w §2 ust. 9.

2. Tereny od 3MN1 do 7MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów, obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zasadę kształtowania zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) zasadę zalecanej parcelacji terenów na działki budowlane o powierzchniach:
a) minimalnej – 800 m2,
b) maksymalnej – 1900 m2,
3) obowiązek:
a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego o układzie dwupołaciowym lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci od 30o do 45o krytego dachówką ceramiczną lub cementową oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni, a ponadto stosowania kolorów i odcieni powtarzalnie w stosunku do wszystkich budynków w obrębie danego terenu,
b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 30%,
c) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 50% powierzchni poszczególnej działki,
d) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym jednego zlokalizowanego w garażu,
e) sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych lub garaży w głębi poszczególnych działek,
4) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje, w tym druga kondygnacja w poddaszu,
5) dopuszczenie:
a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,
b) lokalizacji usług nieuciążliwych w wymiarze nie przekraczającym 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na danej działce,
c) lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do budynku mieszkalnego lub też wolnostojącej pod warunkiem zastosowania konstrukcji dachu wysokiego o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia – wg ustaleń zawartych w pkt 3a,
d) możliwości sytuowania budynków, o których mowa w pkt 3e na granicy działki w przypadku realizacji takiego budynku na działce sąsiedniej,
e) sytuowania zabudowy mieszkaniowej w obrębie terenu 3MN1, z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy na styku z terenem 25K2, w przypadku skablowania istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV,
6) zakaz:
a) lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na tej samej działce, w tym również adaptacji na cele mieszkaniowe budynków gospodarczych i garaży,
b) wynoszenia poziomu parterów budynków nad poziom terenu powyżej 0,5 m, co odnosi się również do budynków podpiwniczonych,
c) stosowania w wykończeniach elewacji budynków blachy lub paneli PCV,
7) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń poszczególnych parcel o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu od strony dróg i terenów zielonych, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,
8) dojazdy – z przyległych dróg publicznych,
9) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg ustaleń zawartych w §2 ust. 9.

3. Tereny od 8MN2 do 10MN2 – tereny planowanych poszerzeń funkcji mieszkaniowej
Ustala się: 
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie 8MN2 – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) włączenie terenów do przyległych istniejących działek mieszkaniowych położonych poza obszarem planu, w tym wg zalecanej w rysunku planu zasady parcelacji, w odniesieniu do terenu 9MN2,
3) ogrodzenie terenów od strony przestrzeni publicznych – ażurowe do wysokości 1,5 m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,
4) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyłączeniem pkt 5,
5) dopuszczenie zabudowy gospodarczej w obrębie wydzielonych działek terenu 9MN2 oraz jej sytuowanie na granicy południowej terenu,
6) dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jako wyłącznie rozbudowy istniejącego od strony zachodniej budynku mieszkalnego na warunkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, 4, 5a i 5b – w odniesieniu do terenu 8MN2.

4. Teren 11E  – teren stacji transformatorowej
      Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego rysunku planu,
2) dopuszczenie stosowania:
a) stacji typu kontenerowego,
b) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych,
3) zalecenie stosowania zieleni izolacyjnej zimozielonej w formie żywopłotów na styku z przestrzeniami publicznymi,
4) dojazd do terenu – z przyległej drogi publicznej 17KDL,
5) możliwość włączenia do terenu 14ZP2, w przypadku odstąpienia od realizacji stacji transformatorowej.


5. Tereny 12ZP1 i 13ZP1 – tereny zieleni parkowej
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego rysunku planu,
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji elementów małej architektury,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
3) obowiązek ochrony istniejącego, wartościowego drzewostanu,
4) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony przestrzeni publicznych,
b) podziału terenów,
c) lokalizacji trwałej zabudowy nie związanej z funkcją terenu,
5) zalecenie oświetlenia terenu z zastosowaniem lamp typu parkowego.

6. Teren 14ZP2 – teren skweru
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego rysunku planu,
2) przeznaczenie terenu – teren urządzonego skweru w zieleni jako miejsce rekreacji,
3) zakaz:
a) grodzenia terenu od strony drogi 17KDL oraz terenu 16ZP3,
b) podziału terenu,
c) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy,
4) dopuszczenie:
a) lokalizacji elementów małej architektury,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
c) możliwości poszerzenia terenu o teren 11E w przypadku,
o którym mowa w ust. 4 pkt 5,
5) zalecenie zastosowania zieleni kompozycyjnej wielogatunkowej.

7. Tereny 15ZP3 i 16ZP3 – tereny istniejącego wodociągu w pasie zieleni niskiej
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego rysunku planu,
2) zakaz:
a) lokalizacji wszelkiej zabudowy,
b) podziału terenów,
3) dopuszczenie:
a) zieleni wyłącznie trawiastej,
b) sytuowania innych, podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
c) przebiegu ciągów pieszo – rowerowych.

8. Teren 17KDL – teren lokalnej drogi publicznej
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) klasę drogi – lokalną,
3) szerokość jezdni – min. 6,0 m,
4) szerokość terenu w liniach rozgraniczenia – 12,0 m,
5) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
6) zakaz podziału terenu,
7) zalecenie stosowania obustronnych chodników.

9. Tereny od 18KDD do 21KDD – tereny dojazdowych dróg publicznych
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) klasę dróg – dojazdową,
3) szerokość jezdni – min. 5,0 m,
4) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,
5) dopuszczenie:
a) lokalizacji jednostronnego chodnika,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
6) zakaz podziału terenów.

10. Tereny 22K1 i 23K1 – tereny parkingów
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) dopuszczenie:
a) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
b) lokalizacji przenośnych, sezonowych urządzeń i obiektów związanych z funkcją terenów,
c) zastosowania stałych ogrodzeń ażurowych do wysokości 1,5 m nad terenem,
3) zalecenie zastosowania utwardzeń o nawierzchniach łatwo rozbieralnych, ażurowych,
4) zakaz podziału terenów.
 
11. Tereny 24K2 i 25K2 – tereny poszerzeń istniejących dróg publicznych
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) szerokość terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu jako wynikowa z poszerzenia istniejących dróg do szerokości w liniach rozgraniczenia 12,0 m,
3) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej.
4) zakaz podziału terenów.

§4
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
• 1% – dla terenów: ZP1, ZP2, ZP3, KDL, KDD, K1, K2 i E,
• 30% – dla terenów US, MN1 i MN2.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Rysunek planu
   
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 7 odwiedzin: 3296211 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.41 sek.