Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 21 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Plan miejscowy Trzesniów
  

 

Uchwała Nr XXII/187/2013

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów gmina Ośno Lubuskie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 12.06.2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

 

 

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1

Ustalenia podstawowe

§1.       Zgodnie z uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów gmina Ośno Lubuskie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie” przyjętą uchwałą Nr XXII/186/2013 Rady Miejskiej w Ośnie  Lubuskim z dnia  27 czerwca 2013 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów gmina Ośno Lubuskie, zwany dalej „planem”.

 

§2.       Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

1)    nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 , z wyrysem ze zmiany studium i uwarunkowań zagospodarowania przetrzennego gminy Ośno Lubuskie,

2)    nr 2- rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu planu;

3)    nr 3- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

§3.       Przedmiotem planu jest uporządkowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej wsi Trześniów oraz przeznaczenie części obszarów rolniczych w obrębie Trześniów na obszary rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji farm elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

§4.       1. Ustala się przeznaczenie terenów, oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

1)      MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)      MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

3)      U- tereny usług;

4)      R- tereny rolnicze;

5)      RU- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;

6)      RM- tereny zabudowy zagrodowej;

7)      ZL- tereny lasów;

8)      ZP- tereny zieleni parkowej;

9)      ZC- tereny zieleni cmentarnej;

10)  WS- tereny wód powierzchniowych;

11)  KDL- tereny dróg publicznych- lokalnych;

12)  KDD- tereny dróg publicznych- dojazdowych;

13)  KDW- tereny dróg wewnętrznych;

14)  E/R- tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych;

15)  W- tereny infrastruktury technicznej- urządzeń wodociągowych.

 

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

 

§5.        1. Plan określa:

1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)    zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

2. Ze względu na brak występowania w obszarze objętym ustaleniami planu nie określa się terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

 

§6. Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

1)      „dach symetryczny”– należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia oraz symetrii układu połaci;

2)      „elewacja frontowa” – należy przez to rozumieć elewację budynku zwróconą w kierunku drogi publicznej lub nieruchomości wydzielonej dla potrzeb dojazdu;

3)      „nieprzekraczalna linia zabudowy” - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych ustaleń planu; obowiązek zachowania linii zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, i inne detale architektoniczne;

4)      „powierzchnia zabudowy”- należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, liczoną po ich obrysie zewnętrznym;

5)      „elektrownia wiatrowa” – należy przez to rozumieć budowlę w rozumieniu ustawy prawo budowlane produkującą energię elektryczną wykorzystującą do tego siłę wiatru;

6)      „teren ”– należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu, oznaczony odrębnym symbolem cyfrowym i literowym;

7)       „tymczasowe zagospodarowanie”– należy przez to rozumieć określony uchwałą sposób korzystania z terenu do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z przeznaczeniem terenu określonego zapisami planu;

8)       „wysokość zabudowy” – należy przez to rozumieć wysokość budynku tożsamą z definicją określoną przepisami prawa budowlanego.

 


Rozdział 2

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

i dóbr kultury współczesnej

§7.       Obszar planu obejmuje wieś Trześniów oraz tereny przyległe w otoczeniu wsi o metryce średniowiecznej; w przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na zabytek mają zastosowanie przepisy szczególne.

 

§8.       1. W obszarze objętym ustaleniami planu znajdują się obszary w zasięgu stref „K” - ochrony krajobrazu, ustanowione dla ochrony:

1)      parku dworskiego- teren 1ZP,

2)      cmentarza wiejskiego- teren 1ZC.

 

2. W granicach tych stref obowiązują ustalenia określone w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały.

 

Rozdział 3

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§9. W obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości:

1)      nie wyznacza się obszarów podlegających procedurze scalania i podziału nieruchomości;
2)      dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości.

 

 

Rozdział 4

Zasady modernizacji i rozbudowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej

§10. Plan ustala modernizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury w obszarze objętym jego ustaleniami jako inwestycje celu publicznego dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lokalizowanych w  granicach działek dróg publicznych oraz innych nieruchomości we władaniu gminy, a także w uzasadnionych przypadkach na terenach przyległych za zgodą władającego.

 

§11.    Plan ustala lokalizację nowo budowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie:

1)      pasów infrastruktury na wszystkich wydzielonych na rysunku planu terenach komunikacji drogowej;

2)      nieruchomości przyległych w uzgodnieniu z władającym, w sytuacjach podyktowanych koniecznością odstąpienia od prowadzenia ich w obrębie pasów drogowych.

 

§12.    Dla sieci wodociągowych plan ustala:

1)      zaopatrzenie w wodę obszaru objętego ustaleniami planu za pośrednictwem istniejących sieci wodociągowych powiązanych z gminnym ujęciem wody zlokalizowanym w obszarze objętym ustaleniami planu na działce 33/5;

2)      prowadzenie prac modernizacyjnych oraz rozbudowę istniejących odcinków sieci;

3)      dopuszczenie budowy nowych odcinków sieci biegnących w liniach rozgraniczających dróg lub na terenach przyległych w uzgodnieniu z zarządca terenu, powiązanych z gminnymi sieciami wodociągowymi.

 

§13.    W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1)       dla terenów stanowiących powierzchnię biologicznie czynną: dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do gruntu;

2)       dla terenów zabudowy: dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gruntu za pośrednictwem rynien i elementów kanalizacji deszczowej służących odwodnieniu terenów utwardzonych stanowiących elementy zagospodarowania działki budowlanej,

3)       dla terenów komunikacji drogowej: nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do osadników i odstojników, budowanych w granicach pasa drogowego, za pośrednictwem:

a)       rowów kanalizacyjnych,

b)       kanalizacji deszczowej.

 

§14.    Dla sieci kanalizacji sanitarnej plan ustala:

1)      dopuszczenie budowy indywidualnych odbiorników nieczystości płynnych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, w formie zbiorników bezodpływowych;

2)      dopuszczenie budowy lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej z odbiornikami zanieczyszczeń w  formie zbiorników bezodpływowych.

 

§15.     1. Dla istniejących sieci energetycznych plan ustala:

1)      dopuszczenie przebudowy lub przemieszczenia stacji transformatorowych dla zapewnienia zasilania planowanych obiektów;

2)      utrzymanie zasilania stacji transformatorowych za pośrednictwem linii SN, połączonych z obiektami Głównego Punktu Zasilania.

 

2. Plan dopuszcza budowę nowych sieci energetycznych SN i NN w obrębie pasów infrastruktury na wszystkich wydzielonych na rysunku planu terenach komunikacji drogowej oraz na terenach przyległych za zgodą władającego.

 

§16.    1. W zakresie przesyłu paliw gazowych plan ustala:

1)      eksploatację istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia;

2)      dopuszczenie lokalizacji rurociągów wysokiego ciśnienia transportujących węglowodory z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

2. Plan dopuszcza budowę nowych sieci gazowych w obrębie pasów infrastruktury na wszystkich wydzielonych na rysunku planu terenach komunikacji drogowej.

 

3. Plan dopuszcza lokalizowanie w obrębie terenów zabudowy zbiorników na gaz do celów grzewczych.

 

§17.    1. Dla istniejących sieci telekomunikacyjnych plan ustala utrzymanie istniejącej i dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem istniejącej oraz projektowanej sieci telekomunikacyjnej.

 

2. Plan dopuszcza budowę nowych sieci telekomunikacyjnych w obrębie pasów infrastruktury na wszystkich wydzielonych na rysunku planu terenach komunikacji drogowej oraz na terenach przyległych za zgodą władającego.

 

§18.    Dla zaopatrzenia w ciepło plan ustala stosowanie indywidualnych źródeł energii cieplnej pracujących w oparciu o następujące, preferowane czynniki grzewcze:

1)      drewno i jego pochodne;

2)      węgiel;

3)      gaz;

4)      oleju opałowy;

5)      energia elektryczna;

6)      odnawialne źródła energii.

 

§19.    Plan ustala następujące zasady gromadzenia i usuwania stałych odpadów komunalnych:

1)      dopuszczenie wprowadzania systemu wstępnej segregacji odpadów;

2)      nakaz gromadzenia odpadów w szczelnych pojemnikach w obrębie posesji;

3)      nakaz usuwania odpadów do punktów składowania odpadów stanowiących elementy gminnego systemu utylizacji odpadów komunalnych.

 

§20.    Elektrownie budowane do pracy bez obsługi stałej, nie wymagają przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz wyznaczania miejsc przechowywania odpadów stałych, w związku z tym nie ustala się dla niech obowiązku uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w gaz.

 

Rozdział 5

Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty,

o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§21.    Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)      w wysokości 1% dla terenów:

 a)     U- usług;

 b)     R- rolniczych;

 c)     ZL- lasów;

 d)     ZP- zieleni parkowej;

 e)     ZC- zieleni cmentarnej;

 f)       WS- wód powierzchniowych;

 g)     KDL- tereny dróg publicznych- lokalnych;

 h)     KDD- tereny dróg publicznych- dojazdowych;

 i)       W- tereny infrastruktury technicznej- urządzeń wodociągowych;

2)      w wysokości 30% dla terenów:

 a)     MN- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

 b)     MW- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

 c)     RU- obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;

 d)     RM- zabudowy zagrodowej;

 e)     E/R- rolniczych z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Tereny zabudowy mieszkaniowej

§22.    Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN  plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi,

2)      uzupełniające przeznaczenie terenu:

 a)     usługi nieuciążliwe,

 b)     zabudowa gospodarcza, garażowa,

 c)     komunikacja samochodowa w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych dla użytkowników,

 d)     zieleń,

 e)     sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy:

·        mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej, bliźniaczej,

·        gospodarczej, garażowej,

 b)     dopuszczenie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych),

 c)     obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 a)     nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki,

 b)     nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 b)     nakaz stosowania dachów symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie od 300 do 450,

 c)     ograniczenie wysokości zabudowy do:

·        12,00m dla budynków mieszkalnych,

·        5,00m dla pozostałych budynków,  

 d)     ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki ,

 e)     nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej ilości, spełniającej łącznie następujące warunki:

·        1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

·        1 miejsce na 20,00m2 powierzchni przeznaczonej na usługi,

 f)       ograniczenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy do: 0,80,

 g)     ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20,00m;

6)      szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

 a)     minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 1200,00m2,

 b)     minimalna szerokość frontu wydzielanych działek budowlanych: 30,00m.

 c)     nakaz utrzymania kąta położenia granic działki położonych przy drodze publicznej w stosunku do pasa drogowego: 70°-90°.

 

§23.    Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2MN plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi,

2)      uzupełniające przeznaczenie terenu:

 a)     usługi nieuciążliwe,

 b)     zabudowa gospodarcza,  garażowa,

 c)     komunikacja samochodowa w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych dla użytkowników,

 d)     zieleń,

 e)     sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     ustala się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących obiektów i możliwość ich odtworzenia w toku prac budowlanych (przebudowy),

 b)     dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy gospodarczej, garażowej,

 c)     możliwość rozbiórki istniejącej zabudowy gospodarczej,

 d)     dopuszczenie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych),

 e)     obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 a)     nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki,

 b)     nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 b)     nakaz stosowania dachów symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie od 300 do 450,

 c)     ograniczenie wysokości zabudowy do:

·        10,00m dla budynków mieszkalnych,

·        5,00m dla pozostałych budynków,

 d)     ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki ,

 e)     nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej ilości, spełniającej łącznie następujące warunki:

·        1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

·        1 miejsce na 20,00m2 powierzchni przeznaczonej na usługi,

 f)       ograniczenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy do: 0,80,

 g)     ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20,00m;

6)      szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

 a)     minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 700,00m2,

 b)     minimalna szerokość frontu wydzielanych działek budowlanych: 14,00m,

 c)     nakaz utrzymania kąta położenia granic działki położonych przy drodze publicznej w stosunku do pasa drogowego: 70°-90°.

 

 

§24.    Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW,  2MW plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)      uzupełniające przeznaczenie terenu:

 a)     zabudowa gospodarcza,

 b)     komunikacja samochodowa w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych,

 c)     zieleń,

 d)     sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     ustala się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących obiektów i możliwość ich przebudowy, rozbudowy,

 b)     dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy gospodarczej, garażowej,

 c)     możliwość rozbiórki istniejącej zabudowy gospodarczej, garażowej;

 d)     dopuszczenie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych),

 e)     obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 a)     nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej 60% działki budowlanej,

 b)     nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

5)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 b)     ograniczenie wysokości zabudowy do:

·        12,00m dla budynków mieszkalnych,

·        5,00m dla pozostałych budynków,

 c)     ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 40% powierzchni terenu,

 d)     nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej ilości 1 miejsca na 1 lokal mieszkalny,

 e)     ograniczenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy do: 1,20,

 f)       ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 30,00m.

6)      szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

 a)     minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 3000,00m2,

 b)     minimalna  szerokość frontu wydzielanych działek budowlanych: 20,00m,

 c)     nakaz utrzymania kąta położenia granic działki położonych przy drodze publicznej w stosunku do pasa drogowego: 70°-90°.

 

Rozdział 2

Tereny zabudowy usług

§25.    Dla terenów usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usług publicznych,

2)      uzupełniające przeznaczenie terenu:

 a)     mieszkania,

 b)     usługi,

 c)     usługi sportu i rekreacji,

 d)     zabudowa gospodarcza,

 e)     komunikacja samochodowa w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych dla użytkowników,

 f)       zieleń,

 g)     sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy w formie budynków wolnostojących,

 b)     dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy gospodarczej,

 c)     nakaz stosowania jednakowego nachylenia połaci dachowych obiektów budowlanych w obrębie jednej działki budowlanej,

 d)     dopuszczenie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych),

 e)     obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 a)     nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki,

 b)     nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 b)     nakaz stosowania dachów symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie od 250 do 450,

 c)     ograniczenie wysokości zabudowy do:

·        od 8,00 do 10,00m dla budynków usługowych,

·        5,00m pozostałych budynków,

 d)     ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki ,

 e)     nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej ilości, spełniającej następujące warunki: 1 miejsce na 20,00m2 powierzchni przeznaczonej na usługi,

 f)       ograniczenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy do: 0,20,

 g)     ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20,00m.

6)      szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

 a)     minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 2000,00m2,

 b)     minimalna  szerokość frontu wydzielanych działek budowlanych: 20,00m,

 c)     nakaz utrzymania kąta położenia granic działki położonych przy drodze publicznej w stosunku do pasa drogowego: 70°-90°.

 

Rozdział 3

Tereny użytkowane rolniczo

§26.    Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     dopuszczenie zabudowy zagrodowej oraz gospodarczej związanej z prowadzeniem gospodarki rolnej,

 b)     dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§27.    Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4R, 5R plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     zakaz zabudowy,

 b)     dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

 c)     dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3)      dopuszczenie tymczasowego wykorzystania terenów wykorzystywanych rolniczo dla budowy placów i dróg niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych dla elektrowni wiatrowych, ustala się nakaz przywrócenia pierwotnego stanu terenu po zakończeniu prac budowlanych.

 

§28.    Dla terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RU plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych;

2)      uzupełniające przeznaczenie terenu:

 a)     obiekty produkcyjne, składy, magazyny,

 b)     biura,

 c)     handel detaliczny,

 d)     usługi drobne,

3)      zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania,

 b)     dopuszczenie przebudowy, rozbudowy lub  rozbiórki istniejącego budynku,

 c)      dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy,

 d)     dopuszczenie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych),

 e)     obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych oraz za pośrednictwem dróg wewnętrznych;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania 10% działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej;

5)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 2° do 25°,

 b)     nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 c)     ograniczenie wysokości zabudowy do: 10.00m,

 d)     ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej,

 e)     nie ustala się wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokrycia,

 f)       nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej, w minimalnej ilości:

·        1 miejsce parkingowe na każde 2 stanowiska pracy na jednej zmianie lub 1 stanowisko postojowe na każde 100.00m2 powierzchni użytkowej,

·        w zależności od charakteru działalności w projektach zagospodarowania terenu poszczególnych inwestycji należy przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla pojazdów ciężarowych oraz place manewrowe o parametrach odpowiadających rodzajowi transportu;

6)      szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

 a)     dopuszczenie wydzielania działek budowlanych o minimalnej powierzchni 1500.00m2,

 b)     nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych działek budowlanych w minimalnej szerokości: 40.00m,

 c)     nakaz utrzymania kąta położenia granic działki położonych przy drodze publicznej w stosunku do pasa drogowego: 70°-90°.

 

§29.    Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu:  zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych,

2)      uzupełniające przeznaczenie terenu:

 a)     zabudowa gospodarcza, garażowa,

 b)     usługi nieuciążliwe,

 c)     zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 d)     zabudowa letniskowa i związana z agroturystyką,

 e)     komunikacja samochodowa w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych dla użytkowników,

 f)       zieleń,

 g)     sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     ustala się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących obiektów i możliwość ich odtworzenia w toku prac budowlanych (przebudowy), w przypadku rozbudowy obowiązują wymienione niżej parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla planowanych obiektów,

 b)     dopuszcza się adaptacje istniejących obiektów dla potrzeb zmiany ich funkcji na:

·        usługową,

·        mieszkaniową jednorodzinną,

 c)     dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy:

·        gospodarczej, garażowej,

·        usługowej,

·        mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących,

 d)     możliwość rozbiórki istniejącej zabudowy gospodarczej, garażowej,

 e)     dopuszczenie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (ogniw fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych),

 f)       obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych;

4)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 a)     nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,

 b)     nakaz zachowania standardów akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

 b)     nakaz stosowania dachów symetrycznych o nachyleniu połaci w zakresie od 300 do 450,

 c)     ograniczenie wysokości zabudowy:

·        od 8,00m do 10,00m dla zabudowy zagrodowej w części mieszkalnej,

·        do 10,00m dla pozostałych budynków,

 d)     ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki ,

 e)     nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej ilości, spełniającej łącznie następujące warunki:

·        1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

·        2 miejsca na 1 lokal usługowy,

·        1 miejsce na 20,00m2 powierzchni przeznaczonej na usługi,

 f)       ograniczenie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy do: 0,40,

 g)     ograniczenie dopuszczalnej długości elewacji frontowej budynków do 20,00m;

6)      szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

 a)     minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek: 1200,00m2,

 b)     minimalnej szerokości frontu wydzielanych działek budowlanych: 30,00m,

 c)     nakaz utrzymania kąta położenia granic działki położonych przy drodze publicznej w stosunku do pasa drogowego: 70°-90°.

 

 

Rozdział 4

Tereny zieleni i wód

 

§30.    Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: lasy,

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie wymogami ustawy o lasach,

 b)     nakaz realizacji zadań zapisanych w planach urządzania lasów.

 

§32.    Dla terenów zieleni parkowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZP plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: zieleń parkowa;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obsługa komunikacyjna z przyległych dróg;

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz ochrony drzew stanowiących elementy zabytkowego drzewostanu poprzez:

 a)     zachowanie i pielęgnacja elementów założenia, kompozycji i składu gatunkowego zieleni, zachowanego starodrzewu, małej architektury,

 b)     dopuszczenie wycinek wyłącznie podczas prac pielęgnacyjnych oraz dla usunięcia martwych egzemplarzy,

 c)     dopuszczenie rewaloryzacji zieleni i układu w oparciu o wytyczne konserwatorskie,

4)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dopuszczenie scalenia nieruchomości w granicach historycznego założenia parkowego.

 

§33.    Dla terenów zieleni parkowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZC plan ustala:

1)      przeznaczenie terenu: zieleń cmentarna (nieczynny cmentarz ewangelicki);

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obsługa komunikacyjna z przyległych dróg;

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 a)     zachowanie i pielęgnacja elementów założenia, w tym historycznych granic cmentarza, kompozycji i składu gatunkowego zieleni, zachowanego starodrzewu, nagrobków oraz innych elementów małej architektury,

 b)     dopuszczenie wycinek wyłącznie podczas prac pielęgnacyjnych oraz dla usunięcia martwych egzemplarzy;

 c)     dopuszczenie rewaloryzacji zieleni i układu w oparciu o wytyczne konserwatorskie,

4)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: zakaz podziału terenu.

 

§34.    Dla terenów wód powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: zbiornik przeciwpożarowy;

2)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: dopuszczenie wprowadzania podziałów nieruchomości dla potrzeb poszerzeń pasów drogowych w otoczeniu oraz lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Rozdział 5

Tereny komunikacji drogowej

§35.    Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDL plan ustala:

1)      przeznaczenie terenu:

 a)     kategoria: droga powiatowa Nr 1317F,

 b)     klasa: droga lokalna;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

 b)     dopuszczenie zmiany kategorii drogi,

 c)     dopuszczenie wycinki drzew rosnących w pasie drogowym wyłącznie dla:

·        usunięcia kolizji z planowanymi wyjazdami z terenów przyległych,

·        działań mających na celu bezpieczeństwo użytkowników drogi;

3)      zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

 a)     dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, zmiany nawierzchni,

 b)     dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

·        obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·        zatok, przystanków,

·        chodników, ścieżek rowerowych,

 c)     dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§36.    Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, plan ustala:

1)      przeznaczenie terenu:

 a)     kategoria: drogi gminne,

 b)     klasa: drogi dojazdowe,

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

 b)     dopuszczenie wycinki drzew rosnących w pasie drogowym wyłącznie dla:

·        usunięcia kolizji z planowanymi wyjazdami z terenów przyległych,

·        działań mających na celu bezpieczeństwo użytkowników drogi;

3)       zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

 a)     dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, zmiany nawierzchni,

 b)     dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

·        obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·        zatok, przystanków,

·        chodników, ścieżek rowerowych,

 c)     dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§37.    Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, plan ustala:

1)      przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     szerokość w liniach rozgraniczających:

·        1KDW, 2KDW: 8,00m,

·        3KDW zmienna w zakresie od 10,00 do 30,00m zgodnie z rysunkiem planu,

 b)     dopuszczenie wycinki drzew rosnących w pasie drogowym wyłącznie dla:

·        usunięcia kolizji z planowanymi wyjazdami z terenów przyległych,

·        działań mających na celu bezpieczeństwo użytkowników drogi;

3)       zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

 a)     dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

·        obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·        chodników, ścieżek rowerowych,

 b)     dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Rozdział 6

Tereny infrastruktury technicznej

§38.    Dla terenów rolniczych z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami  1E/R, 2E/R plan ustala:

1)      podstawowe przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 a)     zakaz lokalizacji zabudowy na stały pobyt ludzi,

 b)     nakaz instalacji fabrycznie nowych urządzeń służących produkcji energii elektrycznej.

 c)     nakaz utrzymania stonowanej, ujednoliconej kolorystyki obiektów elektrowni w kolorach nie kontrastujących z otoczeniem,

 d)     zakaz lokalizacji nośników reklamowych na obiektach elektrowni innych niż logo i nazwy producenta podzespołów,

 e)     obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 3KDW,

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania 10% działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej,

4)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 a)     dopuszczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW wraz z placami manewrowymi, drogami wewnętrznymi oraz sieciami infrastruktury technicznej,

 b)     ograniczenie wysokości obiektów elektrowni wiatrowej:

·        dla wieży elektrowni do 120.00m, liczone od poziomu terenu do osi piasty turbiny,

·        maksymalna wysokość do 170.00m, liczone wraz z łopatami turbiny w ich górnym położeniu,

 c)     nakaz zachowania minimalnych odległości rzutu łopat turbiny wiatrowej od:

·        linii elektroenergetycznej 110kV- trzykrotna średnica wirnika turbiny wiatrowej,

·        linii elektroenergetycznej 15kV- trzykrotna długość ramienia wirnika turbiny wiatrowej,

5)      dopuszczenie tymczasowego wykorzystania przyległych terenów wykorzystywanych rolniczo dla budowy masztu do pomiaru wiatru o wysokości do 120m, placów i dróg niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, ustala się nakaz przywrócenia pierwotnego stanu terenu po zakończeniu prac budowlanych.

 

§39.    1. Dla terenów obiektów i urządzeń wodociągowych: 1W, 2W plan ustala podstawowe przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia wodociągowe.

 

2. W zasięgu wymienionych terenów obowiązuje zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, ponadto należy:

1)      odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2)      zagospodarować teren zielenią;

3)      odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4)      ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

 

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić i oznakować tablicą zawierającą informację o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.

 

DZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

§40.    Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

 

§41.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Ośno Lubuskie.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Rysunek planu
   
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 7 odwiedzin: 3296203 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.44 sek.