Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 21 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Tereny inwestycyjne - okolice ul. Rzepińskiej
  

 

 Uchwała Nr XXVII/226/2014

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Miejska w Ośnie Lubuskim, uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie, po stwierdzeniu, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie.

 

§ 2. Integralną częścią planu są:

1)  rysunek planu, w skali 1: 2000 ‑ załącznik nr 1

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3)  rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

 

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   przeznaczeniu uzupełniającemu (dopuszczalnemu) ‑ należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż określone w uchwale, które tylko uzupełniają lub wzbogacają określone przeznaczenie, ponadto jako przeznaczenie uzupełniające należy rozumieć drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, obiekty i urządzenia małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym obiekty elektroenergetyczne, niezbędne do realizacji przeznaczenia ustalonego planem, kablowe linie elektroenergetyczne SN-15kV i nn-0,4kV;

2)   terenie ‑ należy przez to rozumieć obszar, dla którego określono przeznaczenie, a który wyznaczono na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

3)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku planu, która określa najmniejszą odległość od granicy działki lub od linii rozgraniczających, w jakiej można sytuować budynki; obowiązek zachowania linii zabudowy nie dotyczy takich elementów budynków jak np.: okapy, gzymsy, schody zewnętrzne, detale architektoniczne, itp.;

4)  powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych na poziomie posadzki, po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin, z wyłączeniem tarasów i balkonów

5)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym na powierzchnię terenu działki;

6)  reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek formie z elementami konstrukcyjnymi o zamocowaniami, nie będący szyldem lub znakiem drogowym;

7)  reklamie wielkoprzestrzennej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 15 m2;

8)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie siedziby przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia działalności oraz logo podmiotów funkcjonujących w obiekcie.

 

§ 4. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr IV/18/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie.

 

§ 5. 1. Obszar objęty planem położony jest przy południowej granicy miasta Ośno Lubuskie, przy drodze do Rzepina oraz przy obwodnicy miasta. Na obszar planu składają się trzy tereny, pierwszy - obejmuje działkę oznaczoną nr ewid.: 36/1, a drugi i trzeci – obejmuje części działki nr ewid. 36/5, w sumie planem objęto powierzchnię ok. 33 ha.

2.  Obszar planu jest objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: koncesja Sulęcin – Międzyrzecz Nr 15/97/p z dnia 28.04.1997r. - ważna do dnia 28.04.2015r.

3.  Obszar planu leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu Ośniańska Rynna z Jeziorem Busko, który został utworzony Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172, rozporządzenie nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006r. ze zm.).

 

§ 6. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku, o którym mowa w § 3 pkt. 1 i stanowią one granice zatwierdzenia.

 

Dział II

Postanowienia szczegółowe

 

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów

oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania

 

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe:

1)  tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 1P/U, 2P/U;

2)  teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

3)  tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem 1ZI i 2ZI;

4)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem 1KDW, 2KDW i 3KDW;

5)  teren drogi publicznej, oznaczony symbolem KD.

2.   Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające, określone w §3 pkt. 1.

 

§ 8. Linią ciągłą oznaczono na rysunku linię rozgraniczającą tereny o różnych przeznaczeniach i różnych zasadach zagospodarowania określonych w niniejszej uchwale.

 

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

§ 9. Od strony terenów dróg wewnętrznych, 1KDW, 2KDW, 3KDW, terenu drogi publicznej, KD oraz obwodnicy miasta Ośno Lubuskie leżącej poza granicami planu, ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń o przęsłach pełnych oraz prefabrykowanych betonowych i żelbetowych.

 

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

§ 10. Ustala się wyposażenie nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsce do zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§11. 1. Na terenach 1P/U i 2P/U dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

2. Na terenie U dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

 

§12. Ustala się zachowanie ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej leżącej poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 13. Ustala się zagospodarowanie mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom, z dopuszczeniem usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

§ 14. W przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

 

§ 15. Dla wszystkich obiektów realizowanych w ramach jednej nieruchomości, obowiązuje ujednolicenie formy architektonicznej i kolorystyki.

 

§ 16. 1. Ustala się możliwość lokalizowania szyldów.

2. Reklamy, w tym reklamy wielkoprzestrzenne należy sytuować wyłącznie na elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekroczyć 10% powierzchni danej elewacji.

 

 

Rozdział 6

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów

 

§ 17. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Do czasu przeniesienia lub skablowania istniejącej linii elektroenergetycznej, przy realizacji zabudowy i zagospodarowania należy zachować odległości wynikające z przepisów prawa i norm branżowych.

 

§ 18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U ustala się realizację zabudowy i zagospodarowania, pod warunkiem zachowania ustaleń planu oraz następujących warunków:

1)  ustala się realizację obiektów wykonanych w technologiach zapewniających zachowanie, w ich wnętrzu, warunków wymaganych przepisami prawa, w szczególności w zakresie wymagań klimatycznych, oświetlenia i akustycznych oraz zapewniających ograniczenie niekorzystnych wpływów na zewnątrz obiektów;

2)  wysokość zabudowy: do 11,0 m, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu głównym do budynku, do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, przy czym dopuszcza się lokalne przekroczenie wyznaczonej wysokości budowli takich jak komin, w przypadkach uzasadnionych technologią, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej;

4)  szerokość elewacji frontowej budynków: do 40,0 m;

5)   dachy: adekwatne do konstrukcji obiektu budowlanego, w tym o kącie nachylenia połaci dachowych od 0-450, z materiałem pokrycia dostosowanym do konstrukcji dachu, dopuszcza się doświetlanie oknami połaciowymi;

6)  ustala się następujące wskaźniki dla zagospodarowania:

a)   intensywność zabudowy:

-maksymalną: 2,0,

-minimalną: 0,01;

b)  powierzchnia zabudowy: 0,5;

c)  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 20%.

7)    ustala się ilość miejsc postojowych: minimum 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni terenu zajętej przez budynki w stanie wykończonym na działce budowlanej, ponadto lokalizacja i konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych zgodnie z przepisami prawa;

8)  z zastrzeżeniem ust. 9 dopuszcza się podział na działki budowlane, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a) nie mogą być mniejsze niż 2000 m2;

b) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami prawa;

c) granice będą prowadzone pod kątem prostym lub z odchyleniem o +/- 50.

9)  dopuszcza się wydzielenie działek pod: urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt i wielkość działek będzie wynikał z faktycznych potrzeb.

 

§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P/U i 2P/U ustala się realizację zabudowy i zagospodarowania pod warunkiem zachowania ustaleń planu oraz następujących warunków:

1)  ustala się realizację obiektów wykonanych w technologiach zapewniających zachowanie, w ich wnętrzu, warunków wymaganych przepisami prawa, w szczególności w zakresie wymagań klimatycznych, oświetlenia i akustycznych oraz zapewniających ograniczenie niekorzystnych wpływów na zewnątrz obiektów;

2)  wysokość zabudowy:

a)    na terenach 1P/U - do 20,0 m, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, z zastrzeżeniem lit. c,

b)   na terenie 2P/U - do 13,0 m, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, z zastrzeżeniem lit. c,

c)    dopuszcza się lokalne przekroczenie wyznaczonej wysokości budowli takich jak komin, w przypadkach uzasadnionych technologią, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnej;

4)  szerokość elewacji frontowej budynków:  do 80,0 m;

5)  dachy: adekwatne do konstrukcji obiektu budowlanego, w tym o kącie nachylenia połaci dachowych od 0-450, z materiałem pokrycia dostosowanym do konstrukcji dachu, dopuszcza się doświetlanie oknami połaciowymi;

6)  ustala się następujące wskaźniki dla zagospodarowania:

a)  intensywność zabudowy:

-maksymalną: 2,0,

-minimalną: 0,01;

b)   powierzchnia zabudowy: 0,5;

c)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 20%.

7)  ustala się ilość miejsc postojowych: minimum 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni terenu zajętej przez budynki w stanie wykończonym na działce budowlanej, ponadto lokalizacja i konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych zgodnie z przepisami prawa;

8)  z zastrzeżeniem ust. 9 dopuszcza się podział na działki budowlane, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)   nie mogą być mniejsze niż 2000 m2;

b)   muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z przepisami prawa;

c)   granice będą prowadzone pod kątem prostym lub z odchyleniem o +/- 50;

9)  dopuszcza się wydzielenie działek pod: urządzenia infrastruktury technicznej, w takiej sytuacji kształt i wielkość działek będzie wynikał z faktycznych potrzeb;

10)  z zastrzeżeniem § 23, utrzymuje się przebieg istniejącej linii energetycznej, z możliwością prowadzenia wszelkich prac budowlanych związanych z jej eksploatacją i modernizacją.

 

§ 20. Ustalenia dla terenów 1ZI, 2ZI:

1)  przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 90% powierzchni terenu;

2)  w trakcie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej zieleni należy uwzględnić ograniczenia wynikające z sąsiedztwa istniejącej stacji elektroenergetycznej;

3)  zakaz lokalizowania obiektów budowlanych; z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6;

4)  dopuszcza się podział terenu i przyłączenie do działek leżących w ramach funkcji P/U;

5)  z zastrzeżeniem § 23, utrzymuje się przebieg istniejących linii energetycznych, z możliwością prowadzenia wszelkich prac budowlanych związanych z ich eksploatacją i modernizacją;

6)  dopuszcza się:

a)  lokalizację obiektów małej architektury,

b)  ogrodzeń, z zastrzeżeniem § 9,

c)  podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych

 

§ 21. Ze względu na położenie obszaru planu w granicach obszaru chronionego krajobrazu, o którym mowa w § 5 ust. 3, ustala się zachowanie zapisów niniejszej uchwały.

 

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania

i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie ustala się

 

Rozdział 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

 

§ 22. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 50 m nad poziomem terenu podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa.

 

§ 23. W przypadku kolizji nowego zagospodarowania, w tym nowej zabudowy z istniejącymi liniami energetycznymi, dopuszcza się przeniesienie lub skablowanie linii energetycznych.

 

 

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej

 

§ 24. Obsługę komunikacyjną obszaru planu ustala się na warunkach określonych w przepisach prawa, w tym:

1)   dla terenu U:

a)  z drogi gminnej - działka nr ewid. 917 i jej poszerzenia oznaczonego w planie KD,

b)  z drogi gminnej – za pośrednictwem nowego zjazdu i drogi wewnętrznej 1KDW, działka nr ewid. 39/1; przy czym realizację nowego zjazdu, którego postulowaną lokalizację pokazano na rysunku planu, należy uzgodnić z zarządca drogi, zgodnie z przepisami prawa;

2)   dla terenu 1P/U - z drogi wojewódzkiej (nr 134), za pośrednictwem:

a)    istniejącego zjazdu i istniejącej drogi leżącej poza granicami planu, na działce nr 36/4,

b)nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren drogi 2KDW, przy czym realizację nowego zjazdu, którego postulowaną lokalizację pokazano na rysunku planu, należy uzgodnić z zarządcą drogi, zgodnie z przepisami prawa;

3)   dla terenu 2P/U:

a)   z drogi wojewódzkiej (nr 134) za pośrednictwem nowego zjazdu i drogi 2KDW, zgodnie z pkt 2 lit. b;

b)   z drogi powiatowej, za pośrednictwem drogi wewnętrznej, 3KDW, przy czym realizację nowego zjazdów należy uzgodnić z zarządca drogi, zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 25. Przy zachowaniu przepisów odrębnych, wyznacza się teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolami: KD, stanowiący rezerwę dla poszerzenia drogi gminnej - działka nr ewid. 917, leżącej poza granicami planu. Dla terenu KD ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

2)  dopuszcza się realizację chodnika dla pieszych, ścieżki rowerowej lub innych obiektów i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną;

3)  pozostałe, nie wymienione, parametry należy realizować z zachowaniem przepisów odrębnych.

 

§ 26. Dla terenu dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, ustala się:

1)  szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;

2)  realizację jezdni lub pieszo-jezdni o utwardzonej nawierzchni i szerokości min. 5,00 m;

3)  możliwość realizacji chodnika lub ścieżki rowerowej, zieleni, lub innych obiektów i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną;

4)  przy zjazdach publicznych zachować pole widoczności min. 5,0 m x 5,0 m;

5)  możliwość zakończenia placem do zawracania, który musi spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych;

6)  pozostałe, nie wymienione, parametry należy realizować z zachowaniem przepisów odrębnych.

 

§ 27. 1. Ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na obszarze objętym planem, jak i poza jego granicami. Plan dopuszcza realizację nowych sieci i przyłączy w granicach obszaru objętego uchwałą, przy zachowaniu przepisów prawa.

2.   Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na następujących warunkach:

1)  ścieki bytowe: do sieci kanalizacyjnej, tymczasowo dopuszcza się do zbiornika bezodpływowego;

2)  ścieki przemysłowe:

a)   należy podczyszczać przez indywidualny system oczyszczania, do odpowiednich parametrów określonych w przepisach prawa, a docelowo do sieci kanalizacyjnej lub indywidualnej oczyszczalni ścieków,

b)   dopuszcza się zastosowanie zamkniętych obiegów wodnych, zgodnie z przepisami prawa;

3)   wody opadowe i roztopowe: stosować retencję i infiltrację deszczu do gruntu jako podstawowego rozwiązania, przy czym:

a)  unikać mieszania spływów deszczowych z dachów oraz z dróg lub innych powierzchni komunikacyjnych;

b)  z dróg i powierzchni utwardzonych, ustala się odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się:

-    do lokalnej kanalizacji deszczowej,

-    do zbiornika retencyjnego,

zaopatrzonych w odpowiednie urządzenia podczyszczające, przewidziane przepisami prawa, (np. separatory błota i tłuszczu), z możliwością zagospodarowania tych wód w ramach własnej nieruchomości, albo w inny sposób, pod warunkiem, że nie wywoła  niekorzystnego naruszenia stosunków gruntowo-wodnych, panujących na obszarze objętym planem oraz w jego sąsiedztwie;

c)  z powierzchni dachów, w ramach działki:

-    odprowadzenie bezpośrednio do gruntu, poprzez infiltrację, rozsączenie, itp.,

-    gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych albo w inny sposób, pod warunkiem, że nie wywoła niekorzystnego naruszenia stosunków gruntowo-wodnych, panujących na obszarze objętym planem oraz w jego sąsiedztwie;

d)  zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice nieruchomości;

4)  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz do celów związanych z prowadzoną działalnością i do celów przeciwpożarowych: z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę; dopuszcza się realizację zbiorników przeciwpożarowych;

5)  energia elektryczna: z systemu sieci niskiego napięcia - ze stacji transformatorowych zlokalizowanych poza granicami obszaru planu lub na terenach 1P/U, 2P/U, U, na warunkach zarządcy tego systemu; dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem biogazowni oraz elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100kW;

6)   gaz: z istniejącej, poza granicami planu, sieci gazowej na warunkach zarządcy tej sieci;

7)   ciepło: przy ogrzewaniu budynków stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi (paliwo gazowe, ciekłe, energia elektryczna, drewno); dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; dopuszcza się ogrzewanie węglowe, pod warunkiem zastosowania filtrów lub innych rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery;

8)   inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach prawa.

 

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

Nie ustala się

 

 

Dział III

Przepisy końcowe

 

§ 28. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1 %.

 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Rysunek planu
   
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 8 odwiedzin: 3296021 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.99 sek.