Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 21 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Jezioro Reczynek
  

UCHWAŁA NR XVII/118/05
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)

uchwala się co następuje:

§1

  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek, wyznaczony uchwałą Nr VI / 42 / 2003 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Ośno Lubuskie – zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ośno Lubuskie – wg załączonego w rysunku planu wyrysu.
  2. Plan o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2,3 i 4 oraz rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Ustalenia ogólne planu

  1. Przedmiotem ustaleń planu są:
   1. teren rekreacji, wypoczynku i obsługi turystyki oraz urządzonej zieleni parkowej – oznaczony symbolem US1, ZP,
   2. teren rekreacji, wypoczynku przywodnego i usług turystycznych – oznaczony symbolem US2,
   3. teren organizacji imprez masowych – oznaczony symbolem US3,
   4. tereny przywodnej urządzonej zieleni publicznej wokół jeziora Reczynek – oznaczone symbolami 1ZP1 i 2ZP1,
   5. teren urządzonej zieleni publicznej z dopuszczeniem okresowego parkowania samochodów osobowych – oznaczony symbolem ZP2,
   6. teren urządzonej zieleni parkowej – oznaczony symbolem ZP,
   7. teren lasu – oznaczony symbolem ZL,
   8. teren jeziora Reczynek – oznaczony symbolem WS,
   9. teren usług nieuciążliwych – oznaczony symbolem U,
   10. tereny dróg publicznych - odcinki istniejących ulic zawartych w obszarze planu i  oznaczone symbolami KD1 i KD2,
   11. teren wydzielonej ścieżki pieszo–rowerowej z dopuszczeniem ruchu samochodów osobowych – oznaczony symbolem KDp,
   12. trasy przebiegu ciągów pieszo–rowerowych w zieleni,
   13. zieleń izolacyjna na styku terenu ZP1 z zabudową jednorodzinną,
   14. korytarze techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych,
   15. punkty widokowe.
  2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dopuszczalnym, na warunkach określonych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.
  3. 3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

   1. granice obszaru objętego planem,
   2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i przeznaczenia,
   3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
   4. podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem,
   5. wielkości wymiarowe.
  4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.
  5. Ustala się:

   1. przeznaczenie poszczególnych terenów, linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu,
   2. wymóg:
    1. dążenia do zachowania istniejącej rzeźby terenów poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum zmian w ich topografii, za wyjątkiem terenu ZP2,
    2. każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza Ośna Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem, po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
    3. prowadzenia uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o komunalne systemy miasta Ośno Lubuskie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych,
    4. wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy terenu 1ZP1 na styku z zainwestowanymi terenami mieszkalnictwa jednorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej – wg ustaleń szczegółowych dla terenu 1ZP1,
    5. zapewnienia pełnego otwarcia widokowego w kierunku jeziora z istniejącego punktu widokowego w terenie US1,ZP poprzez wykluczenie lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy w obrębie strefy „b” zawartej w tym terenie,
    6. zapewnienia pełnej dostępności linii brzegowej jeziora z terenów przyległych poprzez wykluczenie wszelkiego typu ogrodzeń wzdłuż granicy terenu WS,
    7. oczyszczania wód opadowych w istniejących miejscach koncentracji ich spływu do jeziora z utwardzonych terenów przylegających do obszaru objętego planem,
    8. zachowania i ochrony istniejących elementów zagospodarowania:
     • wieży widokowej w terenie US1,ZP,
     • założenia amfiteatralnego służącego organizacji imprez masowych typu estradowo-biesiadnego zawartego w obrębie terenu US3,
    9. zakaz:
     1. lokalizacji trwałych budynków i budowli w obrębie terenów: ZL, ZP1 i ZP2, oraz stref „a” i „b” terenu US1, ZP i strefy „c” terenu US2,
     2. lokalizacji kąpielisk w obrębie terenów ZP1 i ZP2,
     3. używania pływającego sprzętu wodnego z silnikami spalinowymi za wyjątkiem sprzętu porządkowego i ratownictwa wodnego w obrębie terenu WS,
     4. lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrębie korytarza technicznego linii elektroenergetycznych 15kV,
     5. likwidacji istniejącego wartościowego drzewostanu,
     6. ruchu pojazdów samochodowych w obrębie terenów przylegających do jeziora oraz z nim sąsiadujących (tereny: ZP1, US1,ZP – z wyłączeniem strefy „a”, US3, ZL) za wyjątkiem pojazdów specjalnych takich jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja itp.
   3. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów :
    1. w obrębie terenu WS obowiązują przepisy ustawy „Prawo wodne” w zakresie powszechnego i szczególnego korzystania z wód oraz przepisy ich utrzymania,
    2. w obrębie terenu ZL obowiązują przepisy o ochronie gruntów leśnych wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

    W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, ani przestrzenie narażone na niebezpieczeństwo powodzi, bądź osuwania się mas ziemnych.

   4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. W obszarze objętym planem przewiduje się scalanie nieruchomości wynikające ze specyfiki funkcjonalnej obszaru jako otwartej przestrzeni publicznej zawartej w terenie 1ZP1 zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 3 ust.4 oraz podział nieruchomości w obrębie terenów: 1ZP1, 2ZP1 I ZP2.
   5. Ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania poszczególnych terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy zawarto w ust.4 i 5 oraz w § 3.
   6. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
   7. Ustala się możliwość utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów, jako ich tymczasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu przewidzianych do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej.

   8. Ustalenia w zakresie komunikacji.
    Ustala się:
    1. linie rozgraniczające oraz klasyfikację techniczną zawartych w planie terenów publicznej komunikacji kołowej i pieszo-rowerowej, oznaczonych odpowiednim symbolem i powiązanych z istniejącym układem komunikacyjnym miasta w sposób zapewniający prawidłową organizację ruchu,
    2. zakaz ruchu pojazdów samochodowych w obrębie terenów przylegających do jeziora oraz z nim sąsiadujących wg ustaleń zawartych w ust. 4 pkt 3f,
    3. dopuszczenie:
     1. ruchu samochodów osobowych oraz sezonowo małych samochodów dostawczych w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej (KDp),
     2. okresowego parkowania samochodów osobowych w terenie ZP2 na warunkach określonych w §3 ust.5 pkt 2,
    4. strefę lokalizacji parkingów na samochody osobowe w obrębie terenu US1,ZP oznaczoną symbolem „a” dla obsługi tego terenu,
    5. zasadę przebiegu ciągu pieszo-rowerowego w zieleni, wraz z powiązaniami zewnętrznymi – wg oznaczenia w rysunku planu, jako przestrzeni utwardzonej za pomocą zalecanej kostki kamiennej lub betonowej zróżnicowanej kolorystycznie.
   9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
    Ustala się:
    1. zaopatrzenie w wodę:
     1. terenu US1,ZP – z istniejącego w ulicy Grunwaldzkiej ogólnomiejskiego systemu wodociągowego,
     2. terenu US2 – z istniejącego systemu wodociągowego w ulicy Jeziornej, w oparciu o istniejący układ przyłączy,
    2. odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych:
     1. z terenu US1,ZP – do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej,
     2. z terenu US2 – do istniejących systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Wodnej, Jeziornej i Kościuszki,
    3. zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 300kW – z istniejących stacji transformatorowych „Wieża” S-5150, „Grunwaldzka” S-5313, ”Amfiteatr” S-5311 i „POSTIW” S-5310 poprzez linie kablowe niskiego napięcia – - na warunkach Grupy Energetycznej „Enea” S.A.,
    4. zaopatrzenie w gaz – z istniejącej w przyległych ulicach sieci gazu ziemnego na warunkach jej administratora,
    5. zaopatrzenie w energię cieplną obiektów tego wymagających – z własnych, lokalnych źródeł z wykorzystaniem energii elektrycznej lub gazu,
    6. obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej.
    7. drenaż odwadniający terenu ZP2 oraz północnej części terenu US2 z odprowadzeniem wód do jeziora Reczynek po ich odpowiednim podczyszczeniu,
    8. utylizację odpadów komunalnych – w ramach ogólnomiejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu

§3
     Ustalenia dla poszczególnych terenów

   1. Teren US1,ZP – teren rekreacji, wypoczynku i obsługi turystyki, oraz urządzonej zieleni
    parkowej.
   2. Ustala się:

    1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
    2. dwie strefy funkcjonalne terenu:
     1. strefa lokalizacji parkingów na samochody osobowe, oznaczona w rysunku planu symbolem „a” w obrębie której obowiązuje:
      • zakaz lokalizacji trwałych budynków, oraz dopuszczenie możliwości sytuowania przenośnych, sezonowych obiektów związanych z funkcją terenu,
      • wymóg utwardzeń nawierzchni jezdnych z zastosowaniem kostki kamiennej lub betonowej, wykluczając rozwiązania utwardzeń monolitycznych,
      • przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego z terenu KD2 do ulicy Gronowskiej - wg zasady przebiegu przedstawionej w rysunku planu,
      • możliwość przebiegu systemów infrastruktury technicznej,
      • oświetlenia terenu typu parkowego.
     2. strefa niskiej zieleni parkowej oraz zakazu lokalizacji budynków, oznaczona w rysunku planu symbolem „b”, w obrębie której obowiązuje:
      • zakaz lokalizacji wszelkich trwałych budynków, wynikający z ustaleń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 2e,
      • zakaz lokalizacji przestrzennych reklam komercyjnych,
      • zakaz ruchu pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów specjalnych, oraz związanych z utrzymaniem porządku,
      • zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,
      • przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego wg zasad określonych w pkt. a, oraz w rysunku planu,
      • zagospodarowanie typu parkowego z zastosowaniem gatunków zieleni niskiej i średniej, w tym zimozielonej w wymiarze nie mniejszym niż 50% ogólnej powierzchni zieleni i powiązanej kompozycyjnie z ciągami spacerowymi w układzie opartym geometrycznie o zalecaną zasadę przenikających się okręgów o zmniejszających się średnicach, na osi łamanej wyprowadzonej z terenu KD2 do punktu widokowego – wg sugestii graficznej zawartej w rysunku planu,
      • zakaz podziału obszaru strefy na mniejsze tereny funkcjonalne oraz zmian w jej topografii,
      • oświetlenie typu parkowego,
      • możliwość lokalizacji urządzeń małej architektury i terenowych urządzeń rekreacyjnych.
     3. zakaz lokalizacji:
      1. wszelkich trwałych budynków,
      2. obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrębie korytarza technicznego linii elektroenergetycznej w północnej części terenu.
     4. zakaz grodzenia terenu na styku z ul.Grunwaldzką i terenem ZP,
     5. dopuszczenie możliwości:
      1. lokalizacji tymczasowych, sezonowych obiektów usługowych związanych z obsługą turystyki, rekreacji i wypoczynku, oraz nie związanych trwale z podłożem,
      2. wykorzystania istniejącego w środkowej części terenu zagłębienia jako rekreacyjnego zbiornika wodnego,
      3. lokalizacji urządzeń małej architektury i terenowych urządzeń rekreacyjnych,
      4. utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu do czasu realizacji docelowych ustaleń planu,
      5. przebiegu przez teren podziemnych systemów infrastruktury technicznej z jednoczesnym wykluczeniem realizacji nowych systemów napowietrznych.
     6. wymóg zagospodarowania o charakterze parkowym z uwzględnieniem urządzeń związanych z rekreacją, wypoczynkiem i obsługą turystyki,
     7. dojazdy do terenu:
      1. do strefy parkingowej „a” – z ulicy Gronowskiej,
      2. awaryjny – z kierunku północnego, z istniejącej drogi gruntowej,
     8. obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg ustaleń zawartych w §2 ust. 10, w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb.
    3. Teren US2 – teren rekreacji, wypoczynku przywodnego i usług turystycznych.
     Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. utrzymanie dotychczasowego podstawowego przeznaczenia terenu jako kąpieliska miejskiego powiązanego z funkcją wczasowo-wypoczynkową,
     3. wymóg ochrony wartościowego drzewostanu,
     4. trzy strefy funkcjonalne terenu:
      1. strefa plażowo-kąpieliskowa oznaczona w rysunku planu symbolem „c”
       w obrębie której obowiązuje:
    • zakaz stosowania ogrodzeń,
    • zakaz lokalizacji wszelkich trwałych i tymczasowych budynków oraz parkingów
    • dopuszczenie możliwości rozbudowy istniejącego pomostu oraz budowy dodatkowego w północnej części strefy,
    • dojście piesze – z kierunku południowego poprzez teren KDp i część południową strefy o symbolu „d”,
      1. strefa lokalizacji urządzeń rekreacyjno-zabawowych i sportu plażowego, oznaczona w rysunku planu symbolem „d” w obrębie której obowiązuje:
    • zakaz stosowania ogrodzeń od strony jeziora i strefy „c”,
    • zakaz lokalizacji parkingów,
    • wymóg zastosowania oświetlenia typu parkowego,
    • wymóg zapewnienia stałych lub sezonowych obiektów i urządzeń (sanitariaty, przebieralnia itp.) dla obsługi i stref „c” i „d” w ilości niezbędnej
     dla prawidłowego funkcjonowania kąpieliska,
    • dopuszczenie lokalizacji innych obiektów usługowych związanych z obsługą kąpieliska, wyłącznie jako sezonowych nie związanych trwale z podłożem,
    • możliwość lokalizacji urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci (place zabaw), oraz urządzeń sportu plażowego (boiska do plażowej piłki siatkowej, badmintona itp.) wzbogaconych elementami małej architektury,
    • zalecenie wprowadzenia dekoracyjnego ogrodzenia typu ażurowego oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z obszarem strefy oznaczonej symbolem „e”
     o wysokości nie mniejszej niż 1,5m i szerokości nie mniejszej niż 1,0m
     z zastosowaniem gatunków zimozielonych w co najmniej 50%,
    • dojście piesze i dojazd awaryjny – z terenu KDp,
      1. strefa lokalizacji zabudowy letniskowej, pensjonatowej i usług turystycznych, oznaczona w rysunku planu symbolem „e” w obrębie której obowiązuje:
    • dopuszczenie:
     • możliwości ewentualnej rozbudowy istniejącego modernizowanego głównego budynku usługowego w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w wymiarze nie przekraczającym całkowitej jego długości – 50,0m,
     • możliwości przebudowy i remontu (z wykluczeniem nadbudowy) istniejącej zabudowy letniskowej oraz wyburzeń i budowy nowych obiektów letniskowych lub pensjonatowych w wymiarze zapewniającym uzyskanie udziału powierzchni biologicznie czynnej w wielkości nie mniejszej niż 40% powierzchni strefy,
     • lokalizacji innych obiektów usługowych związanych z obsługą strefy
      i kąpieliska,
    • wysokość nowej zabudowy - do 2-ch kondygnacji w tym poddasze użytkowe,
    • wymóg zastosowania w nowej zabudowie więźbowej konstrukcji dachów
     o nachyleniach połaci od 25º do 60º krytych dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym lub gontem w kolorze czerwonym lub brązowym, oraz układzie głównych kalenic równoległych do osi podłużnej strefy,
    • dojazd i dojście - z terenu KDp, poprzez ul.Jeziorną oraz postulowane dojazdy
     z kierunku wschodniego,
     1. obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg ustaleń zawartych w § 2 ust.10

   w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb.

    1. Teren US3 – teren organizacji imprez masowych.
     Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. wymóg:
      1. zachowania istniejącego założenia kompozycyjnego urządzeń terenowych (scena z widownią amfiteatralną oraz taras widokowy na jezioro),
      2. zapewnienia bezpośredniej dostępności pieszej z terenów przylegających, w  tym szczególnie z terenu 1ZP1,
     3. zakaz:
      1. lokalizacji wszelkich budynków oraz budowli nie związanych z funkcją terenu,
      2. grodzenia terenu,
      3. ruchu pojazdów samochodowych oraz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów
     4. dopuszczenie lokalizacji elementów małej architektury w północnej części terenu, w celu podniesienia waloru użytkowego istniejącego tam tarasu widokowego poprzez zastosowanie takich elementów jak: siedziska, trejaże, zadaszenia itp.
     5. obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg ustaleń zawartych w § 2 ust.10 w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb.
    2. Tereny 1ZP1 i 2ZP1 – tereny przywodnej urządzonej zieleni publicznej.
     Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. zakaz:
      1. lokalizacji wszelkich trwałych budynków i budowli,
      2. ruchu pojazdów samochodowych oraz lokalizacji parkingów,
      3. lokalizacji kąpielisk, oraz tworzenia miejsc do plażowania o podłożu piaszczystym,
      4. wprowadzania zmian w istniejącym naturalnym ukształtowaniu terenów za wyjątkiem obszaru działki nr 86/20 w terenie 1ZP1 w rejonie ulic Wodnej i Grunwaldzkiej
      5. stosowania ogrodzeń wzdłuż granic z terenami WS, US3, ZL,ZP2, KDp i KD1,
     3. wymóg:
      1. przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego – wg zasad określonych graficznie w rysunku planu, oraz ustaleń zawartych w §2 ust. 9 pkt 5,
      2. wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej, o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. i szerokości nie mniejszej niż 1,0 m. wzdłuż granicy terenu 1ZP1 z terenami mieszkalnictwa jednorodzinnego - zgodnie z oznaczeniem graficznym w rysunku planu, z  zastosowaniem gatunków zimozielonych w co najmniej 50%,
      3. zapewnienia pochylni dla m.in. osób niepełnosprawnych we fragmencie terenu 1ZP1 o dużym skłonie, przylegającym do terenu KD2,
     4. zalecenie:
      1. wzbogacenia waloru przestrzennego terenów elementami i urządzeniami małej architektury takimi jak: punkty widokowe, miejsca koncentracji urządzeń zabawowo-rekreacyjnych itp., oraz poprzez zastosowanie oświetlenia typu parkowego wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego,
      2. poszerzenia terenu 1ZP1 w jego południowym fragmencie o części działek nr ewid.136 i 383/4 przy ul.Wodnej – zgodnie z oznaczeniem graficznym w rysunku planu,
     5. dopuszczenie możliwości:
      1. lokalizacji podziemnych systemów infrastruktury technicznej,
      2. wykorzystania przestrzeni stykowych z jeziorem jako plaż trawiastych,
      3. utrzymania istniejącej linii napowietrznej 15kV w obrębie terenu 1ZP1,
      4. ruchu pojazdów specjalnych takich jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja itp.
     6. strefę lokalizacji pola namiotowo-kempingowego oznaczoną w rysunku planu symbolem „f”, w obrębie której obowiązuje:
    • dopuszczenie możliwości:
     • lokalizacji sezonowych przenośnych obiektów związanych z obsługą strefy,
     • lokalizacji podziemnych systemów infrastruktury technicznej,
     • utwardzenia stanowisk kempingowych, parkingowych i dojazdów z zastosowaniem kostki kamiennej drobnowymiarowej,
    • zakaz:
     • lokalizacji wszelkich trwałych obiektów i budowli,
     • stosowania ogrodzenia od strony jeziora,
    • dojazd – z terenu KDp,
    1. Teren ZP2 – teren urządzonej zieleni publicznej z dopuszczeniem okresowego parkowania
    2. samochodów osobowych.

     Ustala się:

     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. dopuszczenie możliwości:
      1. okresowego parkowania samochodów osobowych we wschodniej części terenu, w formie zniwelowanych trawiastych lub utwardzonych przestrzeni o odpowiednio ustabilizowanym podłożu,
      2. lokalizacji podziemnych systemów infrastruktury technicznej,
      3. wykorzystania przestrzeni stykowej z jeziorem jako plaży trawiastej,
      4. lokalizacji sezonowych, przenośnych obiektów związanych z obsługą terenu,
      5. lokalizacji urządzeń rekreacyjnych małej architektury,
      6. utrzymania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,
     3. zakaz:
      1. lokalizacji wszelkich trwałych budynków i budowli,
      2. lokalizacji kąpielisk oraz tworzenia miejsc do plażowania o podłożu piaszczystym,
      3. stosowania ogrodzeń wzdłuż granic terenu,
     4. wymóg:
      1. przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego – wg zasad określonych graficznie w rysunku planu, oraz ustaleń zawartych w §2 ust.9 pkt 5,
      2. podwyższenia i niwelacji terenu do poziomu uniemożliwiającego jego podtapianie,
     5. dojazd do terenu – z terenu KDp
    3. Teren ZP – teren urządzonej zieleni parkowej.
    4. Ustala się:

     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. zakaz:
      1. grodzenia terenu wzdłuż granicy z terenem US1,ZP,
      2. ruchu pojazdów samochodowych,

     3) wymóg ochrony istniejącego drzewostanu poprzez ograniczenie jego wycinki do niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz stosowanie uzupełniających nasadzeń.

    5. Teren ZL – teren leśny.
     Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. wymóg
      1. ochrony istniejącego drzewostanu poprzez ograniczenie jego wycinki do niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz stosowanie uzupełniających nasadzeń,
      2. przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego - wg zasad oznaczonych graficznie w rysunku planu oraz ustaleń zawartych w §2 ust.9 pkt 5,
     3. zakaz:
      1. grodzenia terenu,
      2. ruchu pojazdów samochodowych.
    6. Teren WS – teren jeziora Reczynek.
     Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. zakaz:
      1. używania sprzętu pływającego, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3c,
      2. tworzenia pomostów do wędkowania,
      3. grodzenia terenu,
     3. dopuszczenie możliwości rozbudowy istniejącego pomostu, oraz budowy dodatkowego na styku wyłącznie z terenem US2.
    7. Teren U – teren usług nieuciążliwych. Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. przeznaczenie terenu – pod usługi związane z odnową biologiczną, rehabilitacją itp. oraz usługi gastronomiczne jako kontynuacja funkcji przesądzonej w obrębie przyległych od wschodu działek nr ewid. 74/3 i 74/4,
     3. zakaz:
      1. lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrębie istniejącego korytarza technicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,
      2. stosowania ogrodzeń pełnych oraz wyższych niż 1,50m od poziomu terenu wzdłuż granicy z terenem US1,ZP.
     4. wysokość zabudowy – do 2-ch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,
     5. wymóg:

   a) zastosowania więźbowej konstrukcji dachów o nachyleniach połaci od 25o do 40o

   krytych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub brązowym,

    1. zapewnienia miejsc postojowych na samochody osobowe w obrębie terenu lub przyległych działek nr ewid. 74/3 i 74/4,
    2. zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej terenu w wymiarze nie mniejszym niż 25%,
     1. dojazd do terenu:
      1. zasadniczy – z terenu przyległych działek nr ewid.: 74/3 i 74/4,
      2. awaryjny – z kierunku północnego poprzez istniejącą drogę gruntową,
     2. możliwość powiązań pieszych z terenem US1,ZP,
     3. obsługę w zakresie infrastruktury technicznej – wg ustaleń zawartych w §2 ust.10 w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb.
    1. Tereny KD1 – teren drogi publicznej – odcinek ulicy Wodnej,
     KD2 – teren drogi publicznej – odcinek ulicy Grunwaldzkiej.
     Ustala się:
     1. linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. utrzymanie dotychczasowych parametrów technicznych obu ulic, z dopuszczeniem zmian wynikających z założeń modernizacyjnych całych ulic,
     3. wymóg przeprowadzenia przez teren KD2 ciągu pieszo-rowerowego - wg zasad określonych graficznie w rysunku planu.
    2. Teren KDp – teren wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej z dopuszczeniem ruchu samochodów osobowych.
    3. Ustala się:

     1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
     2. utrzymanie dotychczasowych parametrów technicznych oraz dotychczasowej nawierzchni do czasu realizacji rozwiązań docelowych,
     3. szerokość ścieżki nie mniejsza niż 3,50 m. z zastosowaniem utwardzeń umożliwiających ruch samochodów osobowych i małych dostawczych, oraz o zalecanej nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej zróżnicowanej kolorystycznie,
     4. zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego,
     5. dopuszczenie możliwości wbudowywania podziemnych systemów infrastruktury technicznej,
     6. zalecenie:
      1. oświetlenia terenu,
      2. docelowego poszerzenia terenu na styku z postulowaną strefą lokalizacji zabudowy letniskowej i usług – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu.
     7. odprowadzenie wód opadowych – do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

§ 4

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

 • 30% – dla terenu o symbolu US2,
 • 0% – dla pozostałych terenów.
 • § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

  Przewodniczący
  Rady Miejskiej

  Jan Kozłowski

  Mapka zagospodarowania przestrzennego Jeziora Reczynek

   
  «« wstecz
  drukuj wyślij ten link
  Do pobrania
   
  Mapka zagospodarowania przestrzennego Jeziora Reczynek
     
    
    
  Maillista
  Wpisz swój adres email.
  - Aktualności
  dopisz
    
  Online: 10 odwiedzin: 3296089 top
  Strona główna | Mapa | BIP |
  © 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
  Czas generowania strony : 0.34 sek.