Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 21 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Miejski Obszar Przemysłowy
  

UCHWAŁA Nr XXV/184/02
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w sprawie: zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pózn. zm.) oraz art. 8 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/138/2001Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno, uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejski Obszar Przemysłowy.
 2. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

PRZEPISY OGÓLNE

1. Ustalenia planu obejmują:

 1. teren działalności produkcyjnej, teren składowania i magazynowania, teren usług komercyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem: od 1PP,PS,UC do 9 PP,PS,UC,
 2. teren zabudowy mieszkaniowej z usługami komercyjnymi oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MNU; 2MNU,
 3. teren urządzeń obsługi telekomunikacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem: 1IT2, 2IT2,
 4. teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunku planu symbolem: IE, 1IE, 2IE, 3EI,
 5. teren lokalizacji Głównego Punktu Zasilania oznaczony na rysunku planu symbolem IE2,
 6. teren leśny oznaczony na rysunku planu symbolem: ZL,
 7. teren zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem: ZI,
 8. tereny lokalizacji separatora wód deszczowych / wariant / oznaczony na rysunku planu symbolem: IK,
 9. teren tras komunikacyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem: KG; 1KZ; 1KL; 2KL; 1KD - 7 KD; 1KW; 2KW; 3KW,
 10. teren pasa technicznego oznaczonego na rysunku planu symbolem: KT,
 11. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
 12. zasady i warunki podziału na działki budowlane.
  1. Zakres projektowanych zmian to:
 1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,
 2. granice i zasady zagospodarowania terenu,
 3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 4. określenie stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty za wzrost wartości nieruchomości.
  1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,
 2. linie zabudowy nieprzekraczalne .

4. Trasy przebiegu projektowanych sieci infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu są przykładowe. Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia drogi.

5. Tereny , o których mowa w ust. 2 , do chwili ich zagospodarowania zgodnie

z funkcją terenu mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy.

6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych

należy określić według zasad ustalonych dla terenów wyznaczonych liniami

rozgraniczającymi jak na rysunku planu.

§ 3

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Na obszarze objętym zmianą w planie ustala się następujące przeznaczenie i zasady

zagospodarowania.

Ustala się:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1PP, PS, UC - 9 PP,PS UC

- teren istniejącej i projektowanej działalności produkcyjnej, teren składowania

i magazynowania oraz usług komercyjnych:

 1. utrzymuje się istniejące obiekty z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy,
 2. nowe budynki lokalizować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 3. maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 50 %,
 4. wysokość budynku administracyjnego do 3-ch kondygnacji ,
 5. wysokość budynków pomocniczych do 2-ch kondygnacji,
 6. wysokość budynków produkcyjnych - zgodnie z wymogami technologicznymi,
 7. dopuszcza się podpiwniczenie budynku,
 8. od strony dróg stosować ogrodzenie ażurowe,
 9. ogrodzenie ograniczyć do wys. 2,0 m,
 10. dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie między zakładami ogrodzenia pełnego na granicy wewnętrznej
 11. dopuszcza się wprowadzenie na teren bocznic kolejowych,
 12. uciążliwość zakładów produkcyjnych wprowadzonych na teren oznaczony symbolem 5PP, PS, UC; 6PP, PS, UC; 7PP, PS, UC ograniczyć do ul. Żniwnej,
 13. zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej.

2. Zasady, warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MNU; 2MNU -projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami komercyjnymi:

 1. budynki lokalizować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 2. maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 50%,
 3. wysokość budynków mieszkalnych do 3-ch kondygnacji (ostatnia kondygnacja oznacza poddasze użytkowe),
 4. wysokość budynków produkcyjno-pomocniczych - do 2 kondygnacji,
 5. uciążliwość usług ograniczona do granic własnej działki,
 6. od ul. Żniwnej ogrodzenie ażurowe, wysokość ogrodzenia do 150 cm,

3. Zasady, warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1IT2 ; 2IT2 - teren istniejącej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej.

Dla Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej oznaczonej symbolem 1IT2 została opracowana w roku 2000 przez mgr inż. Barbara Sudolska- Stefaniak, (nr świadectwa 1048) „Ocena oddziaływania na środowisko” w którym stwierdzono „nie ma uzasadnienia do tworzenia w otoczeniu inwestycji stacja bazowa telefonii komórkowej "Ośno Lubuskie", obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 71, ust.2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska".

Dla Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej GSM oznaczonej symbolem 2IT2 została 0pracowana w roku 2000 „Ocena oddziaływania na środowisko”. Autorem opracowania jest mgr inż. Jacek Bonenberg ( uprawnienie Nr 0230 ). We wnioskach stwierdzono , że „planowana lokalizacja nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi" oraz "proponuje się zrezygnowanie w drodze formalnych zapisów z tworzenia w przestrzeni obszarów ograniczonego użytkowania”.

4. Zasady , warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: IE; 1IE; 2IE; 3EI- istniejąca i projektowana stacja transformatorowa.

Ustala się dla IE:

1/ likwidacje istniejącej stacji transformatorowej.

Ustala się dla 1IE:

 1. pozostawia się do czasowego wykorzystania istniejącą stację transformatorową typu słupowego z przebiegiem linii napowietrznej śn wzdłuż drogi 1KD i 6KD,
 2. budowę nowej stacji transformatorowej 15/04 KV.
 3. dopuszcza się skablowanie istniejącej napowietrznej linii śn

Ustala się dla 2IE, 3EI:

 1. budowę nowej stacji transformatorowej 15/04 KV.

5. Zasady, warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: IE2 - teren urządzeń energetycznych (Główny Punkt Zasilania).

Ustala się:

 1. dojazd na teren działki od strony ul. Sulęcińskiej,
 2. ogrodzenie ażurowe od strony ul. Sulęcińskiej,
 3. wysokość ogrodzenia od strony ul. Sulęcińskiej do 2.0 m
 4. lokalizację GPZ dla potrzeb Miejskiego Obszaru Przemysłowego oraz miasta,

6. Zasady , warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem: ZL - istniejąca zieleń wysoka.

 1. utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką,
 2. zakaz wycinki drzew,
 3. dopuszcza się wykonywanie cięć sanitarnych.

7. Zasady , warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem: ZI - istniejąca zieleń wysoka.

 1. utrzymuje się istniejącą zieleń wysoką,
 2. dopuszcza się zorganizowaną formę zieleni,
 3. dopuszcza się wykorzystanie zieleni dla potrzeb rekreacji,
 4. dopuszcza się wykonywanie cięć sanitarnych,
 5. dopuszcza się wykonanie nasadzeń,
 6. zakaz wycinki drzew

8. Zasady, warunki zagospodarowania dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem: IK - projektowany separator na wody deszczowe - wariant.

Ustala się:

 1. wariantową lokalizacje separatora na wody deszczowe z projektowanych terenów przemysłowych. Wybór wariantu po dokonaniu uzgodnień z właścicielem rowu,
 2. odprowadzenie wód deszczowych podczyszczonych do rowu - kanał Grabienko, na zasadach uzgodnionych z właścicielem rowu.

9. Zasady zagospodarowania dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem: KG; 1KZ; 1KL; 2KL; 1KD - 7KD; 1KW; 2KW :

1/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem KG- droga główna obwodnica

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 40.0 m,

- szerokość jezdni - 7.0 m,

- wprowadzić ścieżkę rowerową z ruchem pieszym oraz pas zieleni ,

2/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem : 1KZ - droga zbiorcza,

ul. Sulęcińska,

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 23.0 - 30.0 m,

- szerokość jezdni - 7.0 m

3/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem : 1KL - droga lokalna,

ul. Przemysłowa,

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 16.0 - 18.0 m,

- szerokość jezdni - 7.0 m

4/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem : 2KL - droga lokalna,

projektowana,

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 20.0 m,

- szerokość jezdni - 7.0 m

- zaleca się wprowadzenie ścieżki rowerowej z ruchem pieszym oraz pas zieleni,

5/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem : 1KD - 7 KD - droga dojazdowa:

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 16.0 - 18.0 m,

- szerokość jezdni - 6.0 - 7.0 m

6/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem 1 KW - droga wewnętrzna:

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 12.0-16.0 m,

- szerokość jezdni - 5.0- 6.0 m

7/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem 2 KW - droga wewnętrzna:

dojazdowa do Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 6.0 m,

- szerokość jezdni - 4.5 m

8/ wytyczne dla drogi oznaczonej symbolem 3 KW - droga wewnętrzna :

- szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 10.0 m,

- szerokość jezdni - 4.5 - 5.0 m

10. Zasady zagospodarowania pasa technicznego oznaczonego na rysunku planu symbolem - KT :

- szerokość pasa do 6.0 m,

- szerokość pasa do 6.0 m,

- dopuszcza się prowadzenie uzbrojenia podziemnego,

11. Ustala się dla terenu określonego w planie następujące zasady obsługi w sieć infrastruktury technicznej wyszczególnionej poniżej:

 1. zaopatrzenie w wodę - z wodociągu miejskiego,
 2. kanalizacja sanitarna - do projektowanego kolektora w ul. Przemysłowej. W okresie przejściowym dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na każdej działce
 3. kanalizacja deszczowa - do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej. Odprowadzenie wód deszczowych - do kanału Grabienko przez projektowany separator. Dwa warianty lokalizacji separatora :
  1. na terenie przy ul. Przemysłowej w pobliżu kanału Grabienko,
  2. wg wariantu oznaczonego symbolem IK
 4. zaopatrzenie w gaz - z projektowanej sieci średniego ciśnienia,
 5. sieć telekomunikacyjna - w uzgodnieniu z operatorem sieci telefonicznej,
 6. zaopatrzenie w energię elektryczną - ustala się zasilanie w energię elektryczną nn z projektowanej stacji transformatorowej na zasadach podanych przez Zakład Energetyczny ,
 1. ogrzewanie budynków - własne, ogrzewanie indywidualne.

§ 4.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Na obszarze objętym opracowaniem zmiany planu uchyla się miejscowy plan ogólny zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno uchwalonego uchwałą nr II/8/90 Rady Gminy i Miasta w Ośnie z dnia 11lipca 1990 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego nr 35 poz. 289 z dnia 13 grudnia 1990 r.) w zakresie ustaleń objętych niniejszą uchwała.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. dla terenów objętych niniejszą zmianą w planie ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30 %
 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
/-/ Józef Apanowicz

Plan zagospodarowania MOP

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Plan zagospodarowania MOP
   
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 8 odwiedzin: 3296201 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.24 sek.