Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
wtorek 20 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Leon, Ludmiła, Eustachy
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Osiedle Gronowskie
  

Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej

pobierz: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/system/obj/1176_245.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały:

 

UCHWAŁA NR XVII/119/05
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)

uchwala się co następuje:

§1

  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej wyznaczony uchwałą Nr VIII / 66 / 2003 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
   w mieście Ośno Lubuskie – zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ośno Lubuskie – wg załączonego w rysunku planu wyrysu.
  2. Plan o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2,3 i 4, oraz rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

   Ustalenia ogólne planu

   1. Przedmiotem planu są:
    1. tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych – oznaczone symbolem MN;
    2. tereny usług nieuciążliwych z mieszkalnictwem towarzyszącym – oznaczone
     symbolem U, MN;
    3. tereny urządzeń elektroenergetycznych (stacji transformatorowych) – oznaczone symbolem E;
    4. teren przepompowni ścieków sanitarnych - oznaczony symbolem Kp;
    5. tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem ZP;
    6. tereny dróg publicznych – oznaczone symbolem KD;
    7. korytarze techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych;
    8. zieleń izolacyjna;
    9. zasada sytuowania zabudowy mieszkaniowej oraz wymagany układ kalenicy dachowej;
    10. zasady przebiegu planowanych systemów infrastruktury technicznej.
   2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dopuszczalnym, na warunkach określonych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.
   3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
    1. granice obszaru objętego planem,
    2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i przeznaczenia,
    3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
    4. podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem,

    5) wielkości wymiarowe.

   4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych. Ustala się:
    1. przeznaczenie poszczególnych terenów, linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu;
    2. wymóg:
     1. zachowania istniejącej rzeźby terenów poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum zmian w ich topografii,
     2. każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza Ośna Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem, po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
     3. prowadzenia uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o komunalne systemy miasta Ośno Lubuskie w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych,
     4. wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej – wg ustaleń szczegółowych dla terenów U, MN i ZP2;
    3. zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych linii elektroenergetycznych 15 kV;
    4. zasadę sytuowania zabudowy mieszkaniowej wraz z wymaganym układem kalenicy dachowej – wg określenia graficznego w rysunku planu.
   5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
   6. W obszarze objętym planem nie występują tereny ani obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, oraz nie występują tereny górnicze ani przestrzenie narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziemnych.

   7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
   8. W obszarze objętym planem przewiduje się scalenie i podział istniejących nieruchomości na samodzielne parcele, w tym korekty granic tych nieruchomości na zasadach i warunkach określonych w § 3 ust.1 pkt 3 i 7, ust. 2 pkt 5a,b, z jednoczesnym ustaleniem zasady dążenia do prostopadłego układu granic wydzielanych działek w stosunku do przyległego pasa drogowego.

   9. Ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania poszczególnych terenów, oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy zawarto w ust. 4 pkt 2a i 3 oraz w § 3.
   10. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
   11. Ustala się możliwość utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów jako ich tymczasowego zagospodarowania, do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu przewidzianych do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej.

   12. Ustalenia w zakresie komunikacji.
    Ustala się:
    1. linie rozgraniczające oraz klasyfikację techniczną zawartych w planie terenów publicznej komunikacji kołowej oznaczonych odpowiednim symbolem i powiązanych
     z istniejącym układem komunikacyjnym miasta w sposób zapewniający prawidłową organizację ruchu kołowego;
    2. dopuszczenie lokalizacji ścieżek rowerowych przy wykorzystaniu przestrzeni chodnikowych w ciągach przelotowych ulic oznaczonych symbolem KD 3.
   13. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
    Ustala się:
    1. zaopatrzenie w wodę – z istniejącego ogólnomiejskiego systemu wodociągowego poprzez istniejącą oraz planowaną w liniach rozgraniczenia ulic sieć wodociągową
     o zakładanej średnicy od 90 do 110mm – wg zasad określonych graficznie w rysunku planu, oraz w oparciu o warunki techniczne administratora systemu;
    2. wymóg zaopatrzenia systemu wodociągowego w punkty hydrantowe usytuowane
     w obrębie terenów komunikacyjnych;
    3. odprowadzenie ścieków sanitarnych – do istniejącego ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą oraz planowaną w liniach rozgraniczenia ulic sieć kanalizacji sanitarnej o zakładanej średnicy ø200 mm – wg zasad określonych graficznie w rysunku planu, oraz w oparciu o warunki techniczne administratora systemu kanalizacji sanitarnej;
    4. odprowadzenie wód deszczowych – do będącego w realizacji ogólnomiejskiego systemu kanalizacji deszczowej poprzez planowaną w liniach rozgraniczenia ulic sieć kanalizacji deszczowej o zakładanych średnicach od ø200 mm do ø300 mm i zakładanym schemacie sieciowym analogicznym, jak kanalizacja sanitarna oraz w oparciu o warunki techniczne administratora systemu kanalizacji deszczowej;
    5. zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapotrzebowanej mocy ok. 1000 KW -
     - z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV: „Ośno Podgórna” S-5535 (teren
     o symbolu E1) i „Roszarnia” S-5307 poprzez linie kablowe średniego i niskiego napięcia oraz planowaną dodatkowo stację transformatorową w terenie o symbolu E2 – na warunkach administratora sieci;
    6. zaopatrzenie w gaz – z istniejącego systemu gazu ziemnego poprzez istniejącą
     i planowaną w liniach rozgraniczenia ulic sieć gazową o zakładanej średnicy ø110 mm – - w oparciu o warunki techniczne administratora systemu;
    7. zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania do tego celu energii elektrycznej lub gazu;
    8. obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej,
    9. utylizację odpadów komunalnych – w ramach ogólnomiejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu.

§3

    Ustalenia dla poszczególnych terenów

  1. Tereny MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych.
  2. Ustala się:

   1. linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   2. przeznaczenie terenów -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług wbudowanych;
   3. zasadę podziału terenów na samodzielne parcele – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu z dopuszczeniem zmian w tym podziale;
   4. wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub mieszkaniowe;
   5. wymóg:
    1. zastosowania więźbowej konstrukcji dachu wysokiego dwu lub wielospadowego
     o nachyleniach połaci od 25º do 40º krytego dachówką lub blachą dachówkopodobną, oraz o układzie głównej kalenicy równoległej do przylegających ulic - zgodnie
     z oznaczeniem graficznym w rysunku planu,
    2. zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciepłych i ciemnych wyłącznie kolorów brązu i czerwieni,
    3. ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 50%,
    4. zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym
     niż 35% powierzchni poszczególnej działki;
   6. dopuszczenie możliwości:
    1. doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,
    2. lokalizacji nieuciążliwych usług w formie wyłącznie wbudowanej w budynek mieszkalny lub częściowo do niego dobudowanej,
    3. lokalizacji budynków gospodarczych i garaży w częściach zapleczowych poszczególnych działek,
   7. szerokość frontu pojedynczej parceli nie mniejsza niż 25,0m i nie większa niż 40,0m;
   8. minimalna powierzchnia działki – 800 m2;
   9. zakaz:
    1. lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych istniejących linii 15 kV oznaczonych graficznie w rysunku planu,
    2. wynoszenia poziomu parterów budynków nad poziom terenu powyżej 50cm;
   10. zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń poszczególnych parceli od strony ulic dojazdowych o wysokości do 1,20m od poziomu chodnika;
   11. dojazdy – z przyległych istniejących oraz planowanych ulic dojazdowych oznaczonych
    w planie symbolem KD.
  3. Tereny U, MN – tereny usług nieuciążliwych z mieszkalnictwem towarzyszącym .
   Ustala się:
   1. linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   2. zakaz:
    1. lokalizacji usług, których ewentualne oddziaływanie mogłoby wykraczać poza granice terenów,
    2. lokalizacji zabudowy o wysokości wyższej niż 2 kondygnacje nadziemne, lub wysokości wyższej niż 10,0m licząc od poziomu terenu do głównej kalenicy,
    3. lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w obrębie korytarza technicznego linii napowietrznej 15kV, występującego w granicach terenu położonego przy ul.Słubickiej,
    4. stosowania ogrodzeń pełnych i wyższych niż 1,20m wzdłuż granic stykowych
     z terenami komunikacyjnymi;
   3. wymóg:
    1. zapewnienia w obrębie obu terenów miejsc parkingowych na samochody osobowe związane z obsługą tych terenów,
    2. zaakcentowania architektonicznego w planowanej zabudowie jako akcentu szczególnej ekspozycji w rejonie skrzyżowania ulic: Gronowskiej i Zachodniej;
    3. zastosowania pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z działkami nr ewid. 363/1 i 390 przy ul.Słubickiej o szerokości nie mniejszej niż 1,0m i wysokości nie mniejszej niż 3,0m z zaleceniem zastosowania zimozielonych gatunków zieleni – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   4. zalecenie:
    1. lokalizacji w obu terenach usług podstawowych dla ludności takich jak: handlu, nieuciążliwego rzemiosła, usług lekarskich, rachunkowych itp.,
    2. zaniechania grodzenia terenu położonego w rejonie ulic: Gronowskiej i Zachodniej, szczególnie wzdłuż granic z terenami komunikacji publicznej,
    3. wykorzystania istniejącego zagłębienia terenowego w obrębie działki nr 135/5 jako zbiornika wodnego lub parkingu;
   5. dopuszczenie możliwości:
    1. podziału terenu położonego przy ul.Słubickiej na samodzielne mniejsze tereny usługowe,
    2. zmian w istniejącym podziale własnościowym i dotychczasowym użytkowaniu istniejącej drogi wewnętrznej (dz. nr ewid.130) w obrębie terenu położonego przy
     ul.Gronowskiej,
    3. wyburzeń istniejącej w obrębie obu terenów zdekapitalizowanej zabudowy lub jej przebudowy, rozbudowy i modernizacji.
  4. Teren ZP1 – teren zieleni urządzonej.
   Ustala się:
   1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   2. przeznaczenie terenu jako ogólnodostępny urządzony skwer wzbogacony zielenią niską
    i średnią;
   3. zakaz:
    1. lokalizacji wszelkich obiektów i urządzeń z wyłączeniem elementów małej architektury,
    2. lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów,
    3. grodzenia terenu.
  5. Tereny ZP2 – tereny urządzonej zieleni izolacyjnej.
  6. Ustala się:

   1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;

   2) przeznaczenie terenów jako pasy zieleni izolacyjnej o szerokości 4,0m pomiędzy terenami

   KD1 (ul. Zachodnia) i MN;

   3) wymóg zastosowania form zieleni wg ustaleń zawartych w ust. 2 pkt 3c.

   4) zakaz grodzenia terenu od strony drogi KD1 (ul. Zachodnia),

  7. Tereny E1 i E2 – tereny stacji transformatorowych.
   Ustala się:
   1. linie rozgraniczenia terenów o wymiarach 5,0 x 5,0m – wg oznaczenia graficznego
    w rysunku planu, w tym teren istniejącej stacji (działka nr ewid. 79/52);
   2. wymóg zastosowania stacji wyłącznie typu miejskiego;
   3. dopuszczenie ogrodzenia terenów do wys. 1,50m z wykluczeniem ogrodzeń pełnych.
  8. Teren Kp – teren istniejącej przepompowni ścieków.
  9. Ustala się:

   1. linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu (działka
    nr ewid. 79/61);
   2. dopuszczenie ogrodzenia terenu do wysokości 1,50m z wykluczeniem ogrodzenia pełnego;
   3. wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu o szerokości nie mniejszej niż 0,60m i wysokości nie mniejszej niż 1,50m z zastosowaniem zimozielonych gatunków zieleni.
  10. Tereny istniejących dróg publicznych:
  11. KD1 – odcinek ul.Zachodniej,

   – odcinek ul.Zachodniej,

   KD2 – odcinek ul.Słubickiej.
   Ustala się:

   – odcinek ul.Słubickiej.Ustala się:
   1. linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   2. utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia obu terenów;
   3. dopuszczenie możliwości:
    1. dojazdu z terenu drogi o symbolu KD1 do wyznaczonej po północnej jego stronie zabudowy mieszkaniowej,
    2. wbudowywania i przebudowy systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów planowanych określonych graficznie w rysunku planu,
    3. przebudowy układu drogowego zawartego w obu terenach w dostosowaniu do zamierzeń administratora drogi;
   4. miejsca skrzyżowań obu dróg z planowanymi drogami publicznymi KD3 – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   5. odprowadzenie wód opadowych - do ogólnomiejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
  12. Tereny KD3 – tereny istniejących i planowanych ulic - dróg publicznych..
   Ustala się:
   1. linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   2. klasyfikację techniczną dróg – ulice dojazdowe;
   3. szerokości w liniach rozgraniczenia poszczególnych ulic - 12,0m i 10,0m – wg oznaczenia wymiarowego w rysunku planu;
   4. szerokość jezdni ograniczonych krawężnikami nie mniejszą niż:
    1. 5,0m – dla ulic przelotowych,
    2. 3,5m – dla ulic docelowo ślepych tzw. sięgaczy;
   5. zastosowanie chodników obustronnych z dopuszczeniem ich częściowego wykorzystania dla przebiegu ścieżek rowerowych w dostosowaniu do układu ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy;
   6. zasady przebiegu planowanych systemów infrastruktury technicznej - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;
   7. możliwość wbudowywania innych niż oznaczone w planie systemów infrastruktury technicznej;
   8. wymóg normatywnego oświetlenia elektrycznego poszczególnych ulic.

§4

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

 • 30% – dla terenów o symbolach MN i U, MN,
 • 0% – dla pozostałych terenów.
 • §5

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

  §6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

  Przewodniczący
  Rady Miejskiej

  Jan Kozłowsk

  Plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gronowskie

   
  «« wstecz
  drukuj wyślij ten link
  Do pobrania
   
  Plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Gronowskie
     
    
    
  Maillista
  Wpisz swój adres email.
  - Aktualności
  dopisz
    
  Online: 3 odwiedzin: 3295248 top
  Strona główna | Mapa | BIP |
  © 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
  Czas generowania strony : 0.36 sek.