Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
poniedziałek 22 stycznia 2018 | imieniny obchodzi: Anastazy, Wincenty, Wiktor
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 









 
  
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OŚNIE LUBUSKIM
  

OPS.2111.1.2018

                                                                                    Ośno Lubuskie, 02.01.2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora środowiskowego domu samopomocy – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim      ( umowa na zastępstwo)

 

Miejsce zatrudnienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim

ul. Rybacka 3

69-220 Ośno Lubuskie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

I.                   Wymagania w stosunku do kandydatów:

a.      Wymagania niezbędne:

Wymagania formalne- niezbędne

Kandydatem może być osoba, która:

1.      ma obywatelstwo polskie,

2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym,

5.      posiada co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6.      posiada stan zdrowia pozwalających na zatrudnienie na stanowisku koordynatora środowiskowego domu samopomocy,

7.      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

b.      Wymagania dodatkowe:

1.      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

2.      umiejętność pracy w zespole,

3.      znajomości przepisów prawnych : ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy ,

4.      znajomość obsługi komputera tj. pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej

5.      predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość,

                        odpowiedzialność,

 

                  

II.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      koordynowanie pracą i właściwym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy;

2.      organizowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy;

3.      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy;

4.      nadzorowanie spraw p .poż. i bhp w Środowiskowym Domu Samopomocy;

5.      dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy;

6.      promocja Środowiskowego Domu Samopomocy i pozyskiwanie uczestników;

7.      prowadzenie teczek osobowych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;

8.      kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy;

9.      przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń dotyczących działalności Środowiskowego Domu Samopomocy;

10.  wdrażanie w życie regulaminów, zarządzeń dotyczących działalności Środowiskowego Domu Samopomocy;

11. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, a w szczególności:

- prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu,

- prowadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

- pomoc uczestnikom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;

12. współpraca z nw. jednostkami w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników:

- rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;

- ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;

- poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;

- powiatowym urzędem pracy;

- organizacjami pozarządowymi;

- kościołami i związkami wyznaniowymi;

- ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;

- placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;

- innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

III.             Warunki zatrudnienia na stanowisku:

umowa o pracę- pełen etat- umowa na zastępstwo

IV.              Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

Poniżej 6%

 

V.                 Wymagane dokumenty:

1.      życiorys i list motywacyjny,

2.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie (jeśli dotyczy) wraz ze świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy

4.      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

5.       oświadczenie osoby o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      oświadczenie kandydata, że  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,

7.      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.      oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.).

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VI.   Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:.

a.       termin:

2018.01.16 godz. 15:30

                   b.   sposób:

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący sposób:

„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 02 stycznia 2018r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko  koordynatora środowiskowego domu samopomocy – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim  ( umowa na zastępstwo)”

c.       miejsce:

Termin złożenia ofert upływa z dniem 16.01.2018r. o godz.15:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.

 

VII.            Informacje dodatkowe. 

 

1.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2.Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:

Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Pokrzywka tel. 95757 1342

 

                                          Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                - Anna Pokrzywka-

 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_osno/wakaty/2/10/Koordynator_Srodowiskowego_Domu_Samopomocy_w_Osnie_Lubuskim-_umowa_na_zastepstwo/

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 2 odwiedzin: 3239044 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.37 sek.